công tác khảo sát địa hình


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8481 : 2010 CÔNG TRÌNH ĐÊ ĐIỀU – YÊU CẦU VỀ THÀNH PHẦN, KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH Dyke work – Demand for element and volume of topographic survey MỤC LỤC Lời nói đầu 1. Phạm vi áp dụng 2. Tài liệu viện dẫn 3. Thuật ngữ và định nghĩa 4. Nguyên tắc chung 5. Thành phần, khối lượng khảo sát địa hình giai đoạn báo cáo đầu tư (Báo cáo tiền khả thi) 6. Thành phần, khối lượng khảo sát địa hình giai đoạn dự án đầu tư – thiết kế cơ sở (TKCS) 7. Thành phần, khối lượng khảo sát địa hình giai đoạn TKKT 8. Thành phần, khối lượng KSĐH giai đoạn thiết kế vẽ thi công (TKBVTC) 9. Thành phần, khối lượng KSĐH giai đoạn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Phụ lục A Phân cấp địa hình trong […]

TCVN 8481 : 2010 CÔNG TRÌNH ĐÊ ĐIỀU – ...