chuyên gia đánh giá


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN ISO 14012:1997 ISO 14012:1996 HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG – CHUẨN CỨ TRÌNH ĐỘ ĐỐI VỚI CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG Guidelines for environmential auditing – Qualification criteria for environmental auditors Lời nói đầu TCVN ISO 14012:1997 hoàn toàn tương đương với ISO 14012:1996. TCVN ISO 14012:1997 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 207 Quản lý môi trường biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành. Mở đầu Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn về các chuẩn cứ trình độ đối với chuyên gia đánh giá môi trường để giúp cho việc áp dụng hệ thống quản lý và đánh giá môi trường. Các chuyên gia đánh giá nội bộ cũng phải có các năng lực như chuyên gia đánh giá bên ngoài nhưng không […]

TCVN ISO 14012:1997 Hướng Dẫn Đánh Giá Môi Trường – ...