chuyển động và rung động


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7335:2004 ISO 9996:1996 RUNG ĐỘNG VÀ CHẤN ĐỘNG CƠ HỌC – SỰ GÂY RỐI LOẠN ĐẾN HOẠT ĐỘNG VÀ CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI – PHÂN LOẠI Mechanical vibration and shock – Disturbance to human activity and performance – Classification LỜI NÓI ĐẦU TCVN 7335: 2004 hoàn toàn t­ương đ­ương với ISO 9996: 1996. TCVN 7335: 2004 do Tiểu ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 43 SC 1 “Rung động và va chạm” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7335:2004 RUNG ĐỘNG VÀ CHẤN ĐỘNG CƠ HỌC – SỰ GÂY RỐI LOẠN ĐẾN HOẠT ĐỘNG VÀ CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI – PHÂN LOẠI Mechanical vibration and shock – Disturbance to human activity and performance – Classircation Phạm vi áp dụng Tiêu […]

TCVN 7335:2004 RUNG ĐỘNG VÀ CHẤN ĐỘNG CƠ HỌC – ...