chuyển động tịnh tiến


TCVN 7996-2-15:2014 IEC 60745-2-15:2009 DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ĐỘNG BẰNG ĐỘNG CƠ – AN TOÀN – PHẦN 2-15: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY CẮT TỈA HÀNG RÀO CÂY XANH Hand-held motor-operated electric tools – Safety – Part 2-15: Particular requirements for hedge trimmers Lời nói đầu TCVN 7996-2-15:2014 hoàn toàn tương đương với IEC 60745-2-15:2009; TCVN 7996-2-15:2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC/E2 Thiết bị điện gia dụng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   Lời giới thiệu Bộ tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7996 (IEC 60745) hiện đã có các tiêu chuẩn sau: TCVN 7996-1:2009 (IEC 60745-1:2006), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 1: Yêu cầu chung TCVN 7996-2-1:2009 (IEC 60745-2-1:2008), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng […]

TCVN 7996-2-15:2014 IEC 60745-2-15:2009 DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ...