chuyển đổi mô hình chất lượng


QUYẾT ĐỊNH Số: 134/QĐ-TTg ban hành ngày 26 tháng 01 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU NGÀNH XÂY DỰNG GẮN VỚI CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG THEO HƯỚNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH GIAI ĐOẠN 2014 – 2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội thời kỳ 2011 – 2020 và Phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế đất nước 5 năm 2011 – 2015; Căn cứ Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 19 […]

QUYẾT ĐỊNH Số: 134/QĐ-TTg PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TÁI CƠ ...