chụp tia bức xạ


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7508 : 2005 EN 12517 : 1998 KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY MỐI HÀN – KIỂM TRA M6OI1 HÀN BẰNG CHỤP TIA BỨC XẠ – MỨC CHẤP NHẬN Non-destructive examination of welds – Radiographic examination of welded joints – Acceptance level Lời nói đầu TCVN 7508 : 2005 hoàn toàn tương đương EN125417 : 1998 TCVN 7508 : 2005 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC44 Hàn kim loại biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định […]

TCVN 7508 : 2005 KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY MỐI ...