chứng nhận HTQLMT


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6784:2000 ISO/IEC GUIDE 66 YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ VÀ CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG (HTQLMT) General requirements for bodies operating assessment and certification of environmental management systems (EMS)      Lời nói đầu TCVN 6784:2000 hoàn toàn tương đương với Hướng dẫn ISO/IEC 66 TCVN 6784:2000 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 207 Quản lý môi trường biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.      Lời giới thiệu Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường (HTQLMT) của một tổ chức là công cụ để bảo đảm rằng, tổ chức được chứng nhận đó đã áp dụng một hệ thống quản lý các khía cạnh môi trường của các hoạt động, sản phẩm hoặc dịch vụ phù hợp với chính sách môi trường của tổ chức. Tiêu […]

TCVN 6784:2000 ISO/IEC GUIDE 66 YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI ...