chứng chỉ cá nhân


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5868 : 2009 ISO 9712 : 2005 THỬ KHÔNG PHÁ HUỶ – TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CÁ NHÂN Non-destructive testing – Qualification and certification of personnel Lời nói đầu TCVN 5868 : 2009 thay thế cho TCVN 5868 : 1995. TCVN 5868 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 9712 : 2005, và Đính chính kỹ thuật 1 :2006. TCVN 5868 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 135 Thử không phá huỷ biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Do hiệu quả của bất kỳ ứng dụng nào của thử không phá huỷ (NDT) phụ thuộc vào năng lực của người thực hiện thử hoặc người có trách nhiệm đối với việc thử, một thủ tục được xây dựng […]

TCVN 5868 : 2009 THỬ KHÔNG PHÁ HUỶ – TRÌNH ...