chống thấm


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9065 : 2012 VẬT LIỆU CHỐNG THẤM – SƠN NHŨ TƯƠNG BITUM Waterproofing materials – Emulsified bitumen paints Lời nói đầu TCVN 9065:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 368:2006 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quychuẩn kỹ thuật. TCVN 9065:2012 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị,Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. VẬT LIỆU CHỐNG THẤM – SƠN NHŨ TƯƠNG BITUM Waterproofing materials – Emulsified bitumen paints Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật đối với […]

TCVN 9065:2012 Vật liệu chống thấm – Sơn nhũ tương ...