chống nhiễm bẩn nước


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5524:1995 CHẤT LƯỢNG NƯỚC: YÊU CẦU CHUNG VỀ BẢO VỆ NƯỚC MẶT KHỎI BỊ NHIỄM BẨN Water quality – General requirements for protection of surface water against pollution      1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho nước mặt và quy định các yêu cầu chung đối với việc chống nhiễm bẩn nước mặt. Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với nước biển. 2. Để bảo vệ nước mặt trên phạm vi nền kinh tế quốc dân phải thực hiện các biện pháp kinh tế, kĩ thuật và pháp luật. 3. Khi sử dụng nước mặt cho mục đích kinh tế khác nhau phải tiến hành đồng bộ các biện pháp chống nhiễm bẩn, chống làm bẩn và làm cạn nước. 4. Mục đích sử dụng nước mặt được xác định phù hợp với tính chất và thành phần của nước theo các yêu […]

TCVN 5524:1995 CHẤT LƯỢNG NƯỚC: YÊU CẦU CHUNG VỀ BẢO ...