chống ăn mòn


TIÊU CHUẨN NGÀNH TCVN 3994-85 CHỐNG ĂN MÒN TRONG XÂY DỰNG KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP PHÂN LOẠI MÔI TRƯỜNG XÂM THỰC Tiêu chuẩn này quy định việc phân loại xâm thực của môi trường lỏng, rắn, và khí tác động lên kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Tùy theo cường độ tác động của môi trường xâm thực mà quy định 3 mức độ xâm thực nêu trong bảng 1 Bảng 1 Tên mức độ xâm thực của môi trường Ký hiệu mức độ xâm thực của môi trường Xâm thực yếu Xâm thực trung bình Xâm thực mạnh la ma ha Phân loại độ xâm thực của môi trường lỏng được quy định trong bảng 2. Phân loại độ xâm thực của môi trường rắn được quy định trong bảng 3. Phân loại độ xâm thực của môi trường khí được […]

TCVN 3994-85 CHỐNG ĂN MÒN TRONG XÂY DỰNG KẾT CẤU ...