chiếu sáng nhân tạo


TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 333:2005 CHIẾU SÁNG NHÂN TẠO BÊN NGOÀI CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VÀ KỸ THUẬT HẠ TẦNG ĐÔ THỊ – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Artificial outdoor lighting for public buildings and urban infrastructure-Design standard      1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng để tính toán thiết kế, giám sát và nghiệm thu đánh giá chất lượng các công trình xây dựng hệ thống chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị thay thế cho tiêu chuẩn xây dựng TCXD 95: 1983 – Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài công trình xây dựng dân dụng. Các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị được hiểu bao gồm các thành phần sau: – Các công trình đô thị: Điểm đỗ giao thông công cộng ngoài trời; đường, […]

TCXDVN 333:2005 CHIẾU SÁNG NHÂN TẠO BÊN NGOÀI CÁC CÔNG ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3743 : 1983 CHIẾU SÁNG NHÂN TẠO CÁC NHÀ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP Artificial lighting in industrial buildings and industrial works Tiêu chuẩn này được sử dụng để thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên trong, bên ngoài các nhà các công trình dùng để chế biến nông phẩm và thiết kế chiếu sáng cục bộ trên các thiết bị sản xuất. Tiêu chuẩn này được sử dụng để thiết kế chiếu sáng đối với các đèn nung sáng và đèn huỳnh quang. Tiêu chuẩn này được sử dụng để thiết kế chiếu sáng các công trình có yêu cầu đặc biệt như: Công trình ngầm, hải cảng, sân bay, phương tiện giao thông, ga xe lửa, nhà ở, các công trình công cộng và các công trình sản xuất có công nghệ đặc biệt, công trình nghệ thuật, quảng cáo. Khi […]

TCVN 3743 : 1983 CHIẾU SÁNG NHÂN TẠO CÁC NHÀ ...