chiều cao thông thủy tầng hầm


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4451:1987 NHÀ Ở – NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ĐỂ THIẾT KẾ Dwellings – Basic principles for design   Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới hoặc cải tạo các loại nhà ở xây dựng tại các thành phố, thị xã, thị trấn, hay trong khu nhà ở của các cơ quan, xí nghiệp và trường học trong toàn quốc. Tiêu chuẩn này khuyến khích áp dụng đối với những nhà ở cũ khi sửa chữa lại thuộc Nhà nước quản lí, nhà ở của tư nhân xây dựng trong phạm vi khu đất nội thành, nội thị. Chú thích: 1) Khi thiết kế nhà ở xây dựng tại các điểm dân cư nông trường, lâm trường, phải tuân theo những quy định về diện tích ở, vệ sinh và an toàn trong tiêu chuẩn là diện tích các bộ phận phụ được phép […]

TCVN 4451:1987 NHÀ Ở – NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ...