chỉ tiêu cơ lý của tre


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8168-1 : 2009 ISO 22157-1 : 2004 TRE – XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU CƠ LÝ – PHẦN 1: YÊU CẦU KỸ THUẬT Bamboo Determination of physical and mechanical properties – Part 1: Requirements Lời nói đầu TCVN 8168-1 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 22157-1 : 2004. TCVN 8168-1 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC165 Gỗ và sản phẩm gỗ biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 8168-1 (ISO 22157) Tre -Xác định các chỉ tiêu cơ lý, gồm tiêu chuẩn sau: – TCVN 8168-1:2009 (ISO 22157-1:2004) Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật. Bộ tiêu chuẩn ISO 22157 Bamboo – Determination of physical and mechanical properties, còn có phần sau: – ISO 22157-2 Part 2: Laboratory manual. Lời giới thiệu […]

TCVN 8168-1 : 2009 TRE – XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ ...