chỉ tiêu chất lượng


 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4059:1985 HỆ THỐNG CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM XÂY DỰNG – KẾT CẤU THÉP – DANH MỤC CHỈ TIÊU Tiêu chuẩn này áp dụng đối với kết cấu thép của các loại nhà và công trình. Tiêu chuẩn quy định danh mục các chỉ tiêu chất lượng để: Xây dựng các văn bản tiêu chuẩn; Chọn phương án tối ưu của các kết cấu mới; Chứng nhận chất lượng kết cấu, dự báo và lập kế hoạch nâng cao chất lượng kết cấu; Xây dựng hệ thống quản lí chất lượng; Lập báo cáo và thông tin về chất lượng. Trị số và cách đánh giá chỉ tiêu chất lượng xác định theo các phương pháp quy định trong các văn bản tiêu chuẩn Tiêu chuẩn này phù hợp với tiêu chuẩn: Hệ thống chỉ tiêu chất lượng sản phẩm xây dựng. Nguyên tắc […]

TCVN 4059:1985 HỆ THỐNG CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM ...