chất thải nguy hại


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6707 : 2009 CHẤT THẢI NGUY HẠI – DẤU HIỆU CẢNH BÁO Hazardous wastes – Warning signs Lời nói đầu TCVN 6707 : 2009 thay thế cho TCVN 6707 : 2000. TCVN 6707 : 2009 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 200 Chất thải rắn biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. CHẤT THẢI NGUY HẠI – DẤU HIỆU CẢNH BÁO VÀ PHÒNG NGỪA Hazardous wastes – Warning signs Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định hình dạng, kích thước, màu sắc và nội dung của dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa sử dụng trong quản lý chất thải nguy hại nhằm phòng tránh các tác động bất lợi của từng loại chất thải nguy hại đến con người và môi trường trong quá trình lưu giữ, […]

TCVN 6707 : 2009 CHẤT THẢI NGUY HẠI – DẤU ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6706:2009 CHẤT THẢI NGUY HẠI – PHÂN LOẠI Hazardous wastes – Classification Lời nói đầu TCVN 6706:2009 thay thế cho TCVN 6706 : 2000. TCVN 6706:2009 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 200 Chất thải rắn biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   CHẤT THẢI NGUY HẠI – PHÂN LOẠI Hazardous wastes – Classification Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng để phân biệt các chất thải nguy hại theo đặc tính của chúng, phục vụ cho việc quản lý chất thải nguy hại một cách an toàn, hiệu quả và đúng với các qui định về quản lý chất thải nguy hại. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho chất thải phóng xạ. Thuật ngữ và định nghĩa Trong tiêu chuẩn này sử dụng các […]

TCVN 6706:2009 CHẤT THẢI NGUY HẠI – PHÂN LOẠI


TIỂU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 320:2004 BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI NGUY HẠI – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Hazardous solid waste landfills – Design standard 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế, xây dựng mới bãi chôn lấp chất thải nguy hại, cải tạo hoặc thiết kế mới các ô chôn lấp chất thải nguy hại trong các bãi chôn lấp chất thải. Danh mục chất thải được phép chôn lấp nêu trong phụ lục 1 của tiêu chuẩn này. 2. Tiêu chuẩn trích dẫn • TCXD 51:1984: Thoát nước – Mạng lưới bên ngoài công trình – Tiêu chuẩn thiết kế • TCXD 33:1985: Cấp nước – Mạng lưới bên ngoài và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế • TCXDVN 261:2001: Bãi chôn lấp chất thải rắn – Tiêu chuẩn thiết kế • TCVN 5938:1995: Chất lượng không khí – […]

TCXDVN 320:2004 BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI NGUY HẠI – ...