chất lượng đất


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7538-5 : 2007 ISO 10381-5: 2005 CHẤT LƯỢNG ĐẤT – LẤY MẪU – PHẦN 5: HƯỚNG DẪN QUI TRÌNH ĐIỀU TRA CÁC VÙNG ĐÔ THỊ VÀ VÙNG CÔNG NGHIỆP LIÊN QUAN ĐẾN NHIỄM BẨN ĐẤT Soil quality – Sampling – Part 5: Guidance on the procedure for the investigation of urban and industrial sites with regard to soil contamination Lời nói đầu TCVN 7538-5 : 2007 hoàn toàn tương đương với ISO 10381-5 : 2005. TCVN 7538-5 : 2007 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 190 “Chất lượng đất” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN 7538 gồm các tiêu chuẩn sau, với tên chung Chất lượng đất – Lấy mẫu. – TCVN 7538-1 : 2006 (ISO 10381-1 : 2002) Phần 1 : Hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu. […]

TCVN 7538-5 : 2007 CHẤT LƯỢNG ĐẤT – LẤY MẪU ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7376:2004 CHẤT LƯỢNG ĐẤT- GIÁ TRỊ CHỈ THỊ VỀ HÀM LƯỢNG CACBON HỮU CƠ TỔNG SỐ TRONG ĐẤT VIỆT NAM Soils quality – Index values of total organic carbon content in the soils of Vietnam      Lời nói đầu TCVN 7376:2004 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC190 “Chất lượng đất” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. CHẤT LƯỢNG ĐẤT- GIÁ TRỊ CHỈ THỊ VỀ HÀM LƯỢNG CACBON HỮU CƠ TỔNG SỐ TRONG ĐẤT VIỆT NAM Soils quality – Index values of total organic carbon content in the soils of Vietnam      1. Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này quy định khoảng giá trị chỉ thị của hàm lượng cacbon hữu cơ tổng số trong một số nhóm đất chính của Việt Nam. Chỉ thị này làm cơ sở cho việc […]

TCVN 7376:2004 CHẤT LƯỢNG ĐẤT- GIÁ TRỊ CHỈ THỊ VỀ ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7375:2004 CHẤT LƯỢNG ĐẤT- GIÁ TRỊ CHỈ THỊ VỀ HÀM LƯỢNG KALI TỔNG SỐ TRONG ĐẤT VIỆT NAM Soils quality – Index values of total potassium content in the soils of Vietnam      Lời nói đầu TCVN 7375:2004 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC190 “Chất lượng đất” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. CHẤT LƯỢNG ĐẤT- GIÁ TRỊ CHỈ THỊ VỀ HÀM LƯỢNG KALI TỔNG SỐ TRONG ĐẤT VIỆT NAM Soils quality – Index values of total potassium content in the soils of Vietnam      1. Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này quy định khoảng giá trị chỉ thị của hàm lượng kali tổng số (K, %) trong một số nhóm đất chính của Việt Nam. Chỉ thị này làm cơ sở cho việc sử dụng đất, sử dụng phân […]

TCVN 7375:2004 CHẤT LƯỢNG ĐẤT- GIÁ TRỊ CHỈ THỊ VỀ ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6495-2 : 2001 ISO 11074-2 : 1998 CHẤT LƯỢNG ĐẤT – TỪ VỰNG – PHẦN 2: CÁC THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA LIÊN QUAN ĐẾN LẤY MẪU Soil quality – Vocabulary – Part 2: Terms and definitions relating to sampling Lời nói đầu TCVN 6495 – 2 : 2001 hoàn toàn tương đương với ISO 11074 – 2 : 1998. TCVN 6495 – 2 : 2001 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC190 Chất lượng đất biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành. CHẤT LƯỢNG ĐẤT – TỪ VỰNG – PHẦN 2: THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA LIÊN QUAN ĐẾN LẤY MẪU Soil quality – Vocabulary – Part 2 : Terms and definitions relating to sampling 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định danh mục những thuật […]

TCVN 6495-2 : 2001 CHẤT LƯỢNG ĐẤT – TỪ VỰNG ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6495 – 1 : 1999 ISO 11074 -1 : 1996 CHẤT LƯỢNG ĐẤT – TỪ VỰNG – PHẦN 1 : THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA – LIÊN QUAN ĐẾN BẢO VỆ VÀ Ô NHIỄM ĐẤT Soil quality – Vocabulary – Part 1 : Terms and definitions relating to the protection and pollution of the soil Lời nói đầu TCVN 6495 – 1 : 1999 hoàn toàn tương đương với ISO 11074 : 1996. TCVN 6405 – 1 : 1999 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 190 Chất lượng đất biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành. Mở đầu Đánh giá chất lượng đất là vấn đề phức tạp do tính đa dạng trong sử dụng, nguy hại và biến đổi của đất. Ban kỹ thuật Chất lượng đất đã […]

TCVN 6495 – 1 : 1999 CHẤT LƯỢNG ĐẤT – ...