chất lượng của ván mỏng


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10575:2014 ISO 18776:2008 WITH AMENDMENT 1:2013   GỖ NHIỀU LỚP (LVL) – YÊU CẦU KỸ THUẬT Laminated veneer lumber (LVL) – Specifications Lời nói đầu TCVN 10575:2014 hoàn toàn tương đương với ISO 18776:2008 và Sửa đổi 1:2013. TCVN 10575:2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC165 Gỗ kết cấu biên soạn, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. GỖ NHIỀU LỚP (LVL) – YÊU CẦU KỸ THUẬT Laminated veneer lumber (LVL) – Specifications Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với gỗ nhiều lớp (LVL) dùng cho các mục đích chung và các ứng dụng cho kết cấu, trong điều kiện khô, điều kiện nhiệt đới khô/ẩm hoặc điều kiện độ ẩm cao/ngoài trời. Gỗ nhiều lớp (LVL) được mô tả chung cho một tổ […]

TCVN 10575:2014 GỖ NHIỀU LỚP (LVL) – YÊU CẦU KỸ ...