chất kết dính hữu cơ


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7751 : 2007 VÁN DĂM – THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI Particleboards – Terminology, definition and classification Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định thuật ngữ, định nghĩa và phân loại ván dăm sử dụng chất kết dính hữu cơ. Thuật ngữ và định nghĩa Các thuật ngữ sử dụng trong tiêu chuẩn này được định nghĩa như sau: 2.1. Nguyên liệu sản xuất 2.1.1. Dăm (particle) Những phần tử nhỏ có hình dạng khác nhau được tách ra từ gỗ hoặc thực vật có xenlulô khác. 2.1.2. Dăm mảnh (flakes) Dăm phẳng, mỏng, thông thường có độ dày đồng đều trong khoảng 0,2 mm ÷ 0,4 mm, chiều dài từ 25 mm ÷ 100 mm, chiều rộng khoảng 25 mm. 2.1.3. Dăm vuông (chips) Dăm có chiều dày và chiều rộng qui ước gần xấp xỉ nhau, chiều dài trong […]

TCVN 7751 : 2007 VÁN DĂM – THUẬT NGỮ, ĐỊNH ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7754 : 2007 VÁN DĂM Particleboards Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định yêu cầu kỹ thuật đối với các loại ván dăm không phủ mặt sử dụng chất kết dính hữu cơ. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có). TCVN 7751:2007 Ván dăm – Thuật ngữ, định nghĩa và phân loại. TCVN 7756-2:2007 Ván gỗ nhân tạo – Phương pháp thử – Phần 2: Xác định kích thước, độ vuông góc và độ thẳng cạnh. TCVN 7756-3:2007 Ván gỗ nhân tạo – Phương pháp […]

TCVN 7754 : 2007 VÁN DĂM – PARTICLEBOARDS