chất chữa cháy


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7278-1:2003 CHẤT CHỮA CHÁY – CHẤT TẠO BỌT CHỮA CHÁY – PHẦN 1: YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI CHẤT TẠO BỌT CHỮA CHÁY ĐỘ NỞ THẤP DÙNG PHUN LÊN BỀ MẶT CHẤT LỎNG CHÁY KHÔNG HÒA TAN ĐƯỢC VỚI NƯỚC Fire extinguishing media – Foam concentrates – Part 1: Specification for low expansion foam concentrates for top application to water – immiscible liquids 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các tính chất và hiệu quả cần thiết của chất tạo bọt chữa cháy dạng lỏng dùng để tạo ra bọt chữa cháy độ nở thấp nhằm kiểm soát, dập tắt và ngăn chặn việc cháy lại của các đám cháy chất lỏng cháy không hòa tan được với nước. Hiệu quả dập cháy tối thiểu đám cháy thử phải được quy định. Các chất tạo bọt này thích hợp cho việc sử dụng phun lên bề […]

TCVN 7278-1:2003 CHẤT CHỮA CHÁY – CHẤT TẠO BỌT CHỮA ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7161-9:2002 HỆ THỐNG CHỮA CHÁY BẰNG KHÍ – TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHẦN 9: CHẤT CHỮA CHÁY HFC 227EA Gaseous fire – extinguishing – Physical properties and system design Part 9: HFC 227EA extinguishant LỜI NÓI ĐẦU TCVN 7161-9:2002 hoàn toàn tương đương với ISO 14520-9:2000 TCVN 7161-9:2002 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 21 Thiết bị PCCC biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. PHẠM VI ỨNG DỤNG 1.1. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu riêng đối với hệ thống chữa cháy bằng khí dùng chất chữa cháy HFC227ea. Tiêu chuẩn này bao gồm các chi tiết về tính chất vật lý, đặc tính kỹ thuật, cách sử dụng và các khía cạnh an toàn. 1.2. Tiêu chuẩn này áp dụng cho hệ […]

TCVN 7161-9:2002 HỆ THỐNG CHỮA CHÁY BẰNG KHÍ – TÍNH ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7161-13:2002 HỆ THỐNG CHỮA CHÁY BẰNG KHÍ – TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHẦN 13: CHẤT CHỮA CHÁY IG-100 Gaseous fire – extinguishing – Physical properties and system design Part 13: IG-100 extinguishant LỜI NÓI ĐẦU TCVN 7161-13:2002 hoàn toàn tương đương với ISO 14520-13:2000 TCVN 7161-13:2002 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 21 Thiết bị PCCC biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. PHẠM VI ỨNG DỤNG 1.1. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu riêng đối với hệ thống chữa cháy bằng khí dùng chất chữa cháy IG-100. Tiêu chuẩn này bao gồm các chi tiết về tính chất vật lý, đặc tính kỹ thuật, cách sử dụng và các khía cạnh an toàn. 1.2. Tiêu chuẩn này áp dụng cho hệ thống hoạt […]

TCVN 7161-13:2002 HỆ THỐNG CHỮA CHÁY BẰNG KHÍ – TÍNH ...