chấn động


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6964-2:2008 ISO 2631-2:2003 RUNG ĐỘNG CƠ HỌC VÀ CHẤN ĐỘNG – ĐÁNH GIÁ SỰ TIẾP XÚC CỦA CON NGƯỜI VỚI RUNG ĐỘNG TOÀN THÂN – PHẦN 2: RUNG ĐỘNG TRONG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (TỪ 1 HZ ĐẾN 80 HZ) Mechanical vibration and shock – Evaluation of human exposure to whole-body vibration – Part 2: Vibration in buildings (1 Hz to 80 Hz) Lời nói đầu TCVN 6964-2:2008 thay thế TCVN 6964-2:2002 TCVN 6964-2:2008 hoàn toàn tương đương với ISO 2631-2:2003. TCVN 6964-2:2008 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 43/ SC1 “Rung động cơ học và chấn động” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ TCVN 6964 (ISO 2631) “Rung động cơ học và chấn động – Đánh giá sự tiếp xúc của con người với rung động toàn thân” […]

TCVN 6964-2:2008 RUNG ĐỘNG CƠ HỌC VÀ CHẤN ĐỘNG – ...