chấn động cơ học


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7334:2004 RUNG ĐỘNG VÀ CHẤN ĐỘNG CƠ HỌC – RUNG ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TRÌNH CỐ ĐỊNH – CÁC YÊU CẦU RIÊNG ĐỂ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐO VÀ ĐÁNH GIÁ RUNG ĐỘNG Mechamcal vibration and shock – Vibration of stationary structures – Specific requirements for quality management in measurement and evaluation of vibration      1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này đưa ra những nguyên tắc về các yêu cầu riêng của loạt tiêu chuẩn TCVN ISO 9000 khi áp dụng cho các Tổ chức Đo và Đánh giá rung động (sau đây gọi là Tổ chức đo và Đánh giá) các công trình cố định. Do đó, tiêu chuẩn này là bổ sung cho các tiêu chuẩn chất lượng của bộ TCVN ISO 9000 và đóng vai trò là cầu nối giữa tiêu chuẩn Kỹ thuật TCVN 7191:2002 (ISO 4866) và các tiêu chuẩn quản lý […]

TCVN 7334:2004 RUNG ĐỘNG VÀ CHẤN ĐỘNG CƠ HỌC – ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7191: 2002 ISO 4866: 1990 SỬA ĐỔI 1: 1994 SỬA ĐỔI 2: 1996 RUNG ĐỘNG VÀ CHẤN ĐỘNG CƠ HỌC – RUNG ĐỘNG ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG – HƯỚNG DẪN ĐO RUNG ĐỘNG VÀ ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CHÚNG ĐẾN CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG Mechanical vibration and shock – Vibration of buildings – Guidelines for the measurement of vibrations and evaluation of their effects on buildings Lời nói đầu TCVN 7191 : 2002 hoàn toàn tương đương với ISO 4866 : 1990 và các sửa đổi 1: 1994, sửa đổi 2: 1996. TCVN 7191 : 2002 do Tiểu ban kĩ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC43/SC1 Rung động và va chạm biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn […]

TCVN 7191: 2002 RUNG ĐỘNG VÀ CHẤN ĐỘNG CƠ HỌC ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6964-1 : 2001 ISO 2631-1 : 1997 RUNG ĐỘNG VÀ CHẤN ĐỘNG CƠ HỌC – ĐÁNH GIÁ SỰ CHỊU ĐỰNG CỦA CON NGƯỜI VỚI RUNG ĐỘNG TOÀN THÂN – PHẦN 1: YÊU CẦU CHUNG Mechanical vibration and shock – Evaluation of human exposure to whole-body vibration – Part 1: General requirements Lời nói đầu TCVN 6964-1 : 2001 hoàn toàn tương đương với ISO 2631-1: 1997. TCVN 6964-1 : 2001 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 43 – SC1 “Rung và va chạm” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của […]

TCVN 6964-1 : 2001 RUNG ĐỘNG VÀ CHẤN ĐỘNG CƠ ...