chai chứa khí trong y tế


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6293 : 1997 ISO 32 : 1977 CHAI CHỨA KHÍ – CHAI CHỨA KHÍ DÙNG TRONG Y TẾ – GHI NHÃN ĐỀ NHẬN BIẾT KHÍ CHỨA Gas cylinders – Gas cylinders for medical use – Marking for identification of content Lời nói đầu TCVN 6293 : 1997 hoàn toàn tương đương với ISO 32 : 1977. TCVN 6293 :1997 do Ban kỹ Ihuặt tiêu chuẳn TCVN/TC 58 Bình chứa ga biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 […]

TCVN 6293 : 1997 ISO 32 : 1977 CHAI ...