chai chứa khí bằng thép


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6294 : 1997 ISO 10460 : 1993 CHAI CHỨA KHÍ – CHAI CHỨA KHÍ BẰNG THÉP CÁCBON HÀN – KIỂM TRA VÀ THỬ ĐỊNH KỲ Gas cylinders – Welded carbon steel gas cylinders – Periodic inspection and testing Lời nói đầu TCVN 6294 : 1997 hoàn toàn tương đương với ISO 10460 : 1993. TCVN 6294 : 1997 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 58 Bình chứa ga biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành. CHAI CHỨA KHÍ – CHAI CHỨA KHÍ BẰNG THÉP CÁCBON HÀN KIỂM TRA VÀ THỬ ĐỊNH KỲ Gas cylinders – Welded carbon steel gas cylinders – Periodic inspection and testing Phạm vi ứng dụng Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu tối thiểu với việc kiểm tra và thử định kỳ […]

TCVN 6294 : 1997 ISO 10460 : 1993 CHAI CHỨA ...