cây lương thực


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8641: 2011 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI KỸ THUẬT TƯỚI TIÊU NƯỚC CHO CÂY LƯƠNG THỰC VÀ CÂY THỰC PHẨM Hydraulic structures – Irrigation and drainage techniques for provisions crops Mục lục Lời nói đầu 1 Phạm vi áp dụng 2 Thuật ngữ và định nghĩa 3 Chế độ tưới tiêu nước cho lúa tại mặt ruộng 3.1 Chế độ tưới tiêu nước làm đất vùng làm ải 3.2 Chế độ tưới tiêu nước làm đất vùng làm dầm 3.3 Chế độ tưới tiêu nước làm đất gieo sạ 3.4 Chế độ tưới tiêu nước làm đất gieo mạ 3.5 Chế độ tưới tiêu nước cho lúa tại khu vực Bắc bộ 3.6 Chế độ tưới tiêu nước cho lúa tại khu vực Trung bộ 3.7 Chế độ tưới tiêu nước cho lúa gieo sạ tại khu vực Tây Nguyên 3.8 Chế độ tưới tiêu nước […]

TCVN 8641: 2011 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI KỸ THUẬT TƯỚI ...