Văn bản xây dựng khác

Văn bản quản lý xây dựng hiện hành. Luật xây dựng, Nghị định xây dựng, Tiêu chuẩn xây dựng được cung cấp đầy đủ nhất tại http://tieuchuanxaydung.com


LUẬT số: 65/2014/QH13  Ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2014                LUẬT NHÀ Ở Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật nhà ở. Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG   Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở; giao dịch về nhà ở; quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam. Đối với giao dịch mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thương mại của các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản thì thực hiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản. Điều 2. Đối tượng áp dụng Luật này áp dụng đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có […]

LUẬT NHÀ Ở SỐ: 65/2014/QH13 – QUY ĐỊNH VỀ SỞ ...


Luật số: 66/2014/QH13 Ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2014 LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật kinh doanh bất động sản. Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về kinh doanh bất động sản, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản và quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản. Điều 2. Đối tượng áp dụng Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản tại Việt Nam. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến kinh doanh bất động sản tại Việt Nam. Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: […]

LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 2014 – SỐ: 66/2014/QH13