Tiêu chuẩn xi măng

Tiêu chuẩn xi măng: Thuật ngữ và định nghĩa, phân loại Xi măng. Xi măng – Danh mục chỉ tiêu và chất lượng. Xi măng Pooclăng – Yêu cầu kỹ thuật. Xi măng Pooclăng trắng. Ximăng Pooclăng hỗn hợp. Ximăng Pooclăng ít tỏa nhiệt, Puzolang, bền sunfat. Ximăng giếng khoan chủng. Ximăng xây trát. Quy định sử dụng hợp lý xi măng trong xây dựng. Phụ gia khóan cho ximăng. Clinke ximăng Pooclăng thương phẩm. Giấy bao ximăng. Nguyên liệu để sản xuất ximăng Pooclăng – Đá Vôi – Yêu cầu kỹ thuật. Thạch cao dùng để sản xuất ximăng. Nguyên liệu để sản xuất ximăng hỗn hợp sét. Xỉ hạt lò cao – dùng để sản xuất ximăng. Xích treo trong lò ximăng. Tiêu chuẩn xây dựng được cung cấp đầy đủ nhất tại http://tieuchuanxaydung.com


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9202 : 2012 XI MĂNG XÂY TRÁT Masonry cement Lời nói đầu TCVN 9202 : 2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 324:2004 theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9202 : 2012 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ khoa học và Công nghệ công bố. XI MĂNG XÂY TRÁT Masonry cement 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho xi măng xây trát. 2 Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau cần […]

TCVN 9202 : 2012 XI MĂNG XÂY TRÁT


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9188:2012 AMIĂNG CRIZÔTIN ĐỂ SẢN XUẤT TẤM SÓNG AMIĂNG XI MĂNG Chrysotile asbestos for asbestos – cement corrugated sheets      Lời nói đầu TCVN 9188:2012 được chuyển đổi từ TCXD 283 – 2002 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9188:2012 do Viện Vật liệu Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. AMIĂNG CRIZÔTIN ĐỂ SẢN XUẤT TẤM SÓNG AMIĂNG XI MĂNG Chrysotile asbestos for asbestos – cement corrugated sheets      1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn […]

TCVN 9188:2012 AMIĂNG CRIZÔTIN ĐỂ SẢN XUẤT TẤM SÓNG AMIĂNG ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9035:2011 HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN VÀ SỬ DỤNG XI MĂNG TRONG XÂY DỰNG Guide to the selection and use of cement in construction Lời nói đầu TCVN 9035:2011 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN VÀ SỬ DỤNG XI MĂNG TRONG XÂY DỰNG Guide to the selection and use of cement in construction Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn lựa chọn và sử dụng xi măng trong xây dựng nhằm đảm bảo chất lượng công trình và tiết kiệm. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm […]

TCVN 9035:2011 HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN VÀ SỬ DỤNG ...TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8877:2011 XI MĂNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ – XÁC ĐỊNH ĐỘ NỞ AUTOCLAVE Cement – Test method for autoclave expansion Lời nói đầu TCVN 8877:2011 được xây dựng trên cơ sở tham khảo ASTM C151-09, Standard Test Method for Autoclave Expansion of Hydraulic Cement (Tiêu chuẩn phương pháp thử độ nở autoclave của xi măng). TCVN 8877:2011 do Viện Vật liệu Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường  Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   XI MĂNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ – XÁC ĐỊNH ĐỘ NỞ AUTOCLAVE Cement – Test method for autoclave expansion Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định độ nở autoclave của xi măng bằng cách thử mẫu được làm từ hồ xi măng. Tài liệu viện dẫn […]

TCVN 8877:2011 XI MĂNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ – XÁC ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 2682: 2009 XI MĂNG POÓC LĂNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT Portland cements – Specifications Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho xi măng poóc lăng thông dụng. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả bản sửa đổi (nếu có). TCVN 141 : 2008 Xi măng – Phương pháp phân tích hóa học. TCVN 4030 : 2003 xi măng – Phương pháp xác định độ mịn. TCVN 4784 : 2001 (EN 196-7 : 1989) Xi măng – Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu. TCVN 5438 : 2007 Xi […]

TCVN 2682: 2009 XI MĂNG POÓC LĂNG – YÊU CẦU ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4316:2007 XI MĂNG POÓC LĂNG XỈ LÒ CAO Portland blast furnace slag cement Lời nói đầu TCVN 4316:2007 thay thế cho TCVN 4316 : 1986. TCVN 4316:2007 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC74 Xi măng – Vôi hoàn thiện trên cơ sở dự thảo của Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   XI MĂNG POÓC LĂNG XỈ LÒ CAO Portland blast furnace slag cement Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho xi măng poóc lăng xỉ lò cao có hàm lượng từ trên 40 % đến 70 % xỉ hạt lò cao. Tài liệu viện dẫn TCVN 141 : 1998 Xi măng – Phương pháp phân tích hóa học. TCVN 4030 : 2003 Xi măng – Phương pháp xác […]

TCVN 4316:2007 XI MĂNG POÓC LĂNG XỈ LÒ ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6070 : 2005 XI MĂNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH NHIỆT THỦY HÓA Hydraulic cement – Test method for heat of hydration Lời nói đầu TCVN 6070 : 2005 thay thế cho TCVN 6070 : 1995. TCVN 6070 : 2005 do Ban kỹ thuật TCVN/TC74 Xi măng – Vôi hoàn thiện trên cơ sở dự thảo của Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. XI MĂNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH NHIỆT THỦY HÓA Hydraulic cement – Test method for heat of hydration Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định nhiệt thủy hóa của các loại xi măng. Tài liệu viện dẫn TCVN 141 : 1998 Xi măng – Phương pháp phân tích hóa học. TCVN 4787 : […]

TCVN 6070 : 2005 XI MĂNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ...


TCVN 6068:2004 XI MĂNG POÓC LĂNG BỀN SUN PHÁT – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ NỞ SUN PHÁT Sulphate resisting portland cement – Method of test for potential expansion of mortars exposed to sulphate Lời nói đầu TCVN 6068:2004 thay thế TCVN 6068:1995. TCVN 6068:2004 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC74 Xi măng – Vôi hoàn thiện trên cơ sở dự thảo của Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết […]

TCVN 6068:2004 XI MĂNG POÓC LĂNG BỀN SUN PHÁT – ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5438:2004 XI MĂNG – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Cements – Teminology and definitions          Lời nói đầu TCVN 5438 : 2004 thay thế TCVN 5438 : 1991 TCVN 5438 : 2004 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC74 Xi măng – Vôi hoàn thiện trên cơ sở dự thảo của Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. XI MĂNG – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Cements – Teminology and definitions Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các thuật ngữ và định nghĩa liên quan đến loại, thành phần và tính chất kỹ thuật của xi măng. Thuật ngữ, định nghĩa Các thuật ngữ sử dụng trong tiêu chuẩn này được định nghĩa như sau: 2.1. Các thuật ngữ liên quan […]

TCVN 5438:2004 XI MĂNG – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA