Tiêu chuẩn vật liệu chịu lửa

Tiêu chuẩn vật liệu chịu lửa: Vật liệu chịu lửa – Ký hiệu các đại lượng và đơn vị phân loại. Gạch chịu lửa cho lò quay. Gạch cao Alumin. Vữa samot, Gạch samot. Nguyên liệu sản xuất vật liệu chịu lửa – samot – Cao lanh. Nguyên liệu để sản xuất vật liệu chịu lửa – Samot.


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9031:2011 VẬT LIỆU CHỊU LỬA – KÝ HIỆU CÁC ĐẠI LƯỢNG VÀ ĐƠN VỊ Refractories – Quantities symbols and units 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn quy định tên gọi và ký hiệu của các đại lượng và đơn vị sử dụng trong lĩnh vực vật liệu chịu lửa. 2. Tên và kí hiệu Tên và kí hiệu các đại lượng và đơn vị được quy định ở Bảng 1. Download toàn bộ Tiêu chuẩn Xây dựng TCVN 9031:2011 tại đây: 

TCVN 9031:2011 VẬT LIỆU CHỊU LỬA – KÝ HIỆU CÁC ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7708 : 2007 VẬT LIỆU CHỊU LỬA – VỮA CAO ALUMIN Refractories – High alumina mortars Lời nói đầu TCVN 7708 : 2007 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC33 Vật liệu chịu lửa hoàn thiện trên cơ sở dự thảo đề nghị của Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. VẬT LIỆU CHỊU LỬA – VỮA CAO ALUMIN Refractories – High alumina mortars 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại vữa cao alumin có hàm lượng nhôm oxit không nhỏ hơn 45 % theo TCVN 5441 : 2004, được sử dụng trong các thiết bị nhiệt. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. […]

TCVN 7708 : 2007 VẬT LIỆU CHỊU LỬA – VỮA ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7637 : 2007 VẬT LIỆU CHỊU LỬA – GẠCH CAO ALUMIN CÁCH NHIỆT Refractory materials – High alumina insulating bricks Lời nói đầu TCVN 7637 : 2007 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC33 Vật liệu chịu lửa hoàn thiện trên cơ sở dự thảo đề nghị của Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   VẬT LIỆU CHỊU LỬA – GẠCH CAO ALUMIN CÁCH NHIỆT Refractory materials – High alumina insulating bricks Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch cao alumin cách nhiệt có hàm lượng nhôm oxyt (Al2O3) không nhỏ hơn 45 %, được sử dụng trong các thiết bị nhiệt. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn […]

TCVN 7637 : 2007 VẬT LIỆU CHỊU LỬA – GẠCH ...TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7636 : 2007 VẬT LIỆU CHỊU LỬA – GẠCH SAMỐT CÁCH NHIỆT Refractory materials – Insulating fireclay bricks Lời nói đầu TCVN 7636 : 2007 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC33 Vật liệu chịu lửa hoàn thiện trên cơ sở dự thảo đề nghị của Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   VẬT LIỆU CHỊU LỬA – GẠCH SAMỐT CÁCH NHIỆT Refractory materials – Insulating fireclay bricks Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại gạch chịu lửa samốt cách nhiệt (samốt nhẹ) có hàm lượng nhôm oxyt (Al2O3) từ 30 % đến dưới 45 %, được sử dụng trong các thiết bị nhiệt. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp […]

TCVN 7636 : 2007 VẬT LIỆU CHỊU LỬA – GẠCH ...