Tiêu chuẩn thuỷ tinh và kính xây dựng

Tiêu chuẩn thuỷ tinh và kính xây dựng: Kính xây dựng – định nghĩa và phân lọai. Sản phẩm thủy tinh trong xây dựng – Thuật ngữ – Định nghĩa. Cát sử dụng trong công nghiệp thủy tinh. Kính tấm xây dựng – Kính nổi. Kính nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp. Kính tôi nhiệt an toàn. Kính cốt lưới thép. Kính ván vân hoa. Kính phủ phản quan. Kính màu hấp thụ nhiệt. Nguyên liệu để sản xuất tủy tinh xây dựng – Đá vối. Nguyên liệu để sản xuất thủy tinh xây dựng – Đôlômít.


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7455:2013 KÍNH XÂY DỰNG – KÍNH PHẲNG TÔI NHIỆT Glass in building – Heat treated glass Lời nói đầu TCVN 7455:2013 thay thế TCVN 7455:2004. TCVN 7455:2013 do Viện Vật liệu xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   KÍNH XÂY DỰNG – KÍNH PHẲNG TÔI NHIỆT Glass in building – Heat treated glass Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho kính tôi nhiệt phẳng dùng trong xây dựng. Các phương pháp xác định độ dày, hoàn thiện cạnh và phá vỡ mẫu có thể áp dụng cho kính cong tôi nhiệt. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố […]

TCVN 7455:2013 KÍNH XÂY DỰNG – KÍNH PHẲNG TÔI NHIỆT


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7624 : 2007 KÍNH GƯƠNG – KÍNH GƯƠNG TRÁNG BẠC BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC ƯỚT – YÊU CẦU KỸ THUẬT Mirrors – Mirrors from silver-coated float glass by wet-chemical technology – Specifications Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định yêu cầu kỹ thuật đối với kính gương tráng bạc bằng phương pháp hóa học ướt trên nền kính nổi, dùng trong xây dựng và đồ gia dụng. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho kính gương dùng trong môi trường đặc biệt có độ ẩm cao, áp suất lớn như bể bơi, nhà tắm hơi, bể trị liệu… Phân loại và ký hiệu qui ước 4.1. Phân loại Theo cấu tạo của lớp phủ bảo vệ, kính gương tráng bạc được phân thành hai loại: – loại không có lớp đồng phủ; – loại có lớp đồng phủ. 4.2. Ký hiệu qui […]

TCVN 7624 : 2007 KÍNH GƯƠNG – KÍNH GƯƠNG TRÁNG ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7529 : 2005 KÍNH XÂY DỰNG – KÍNH MÀU HẤP THỤ NHIỆT Glass in building – Heat absorbing tint glass Lời nói đầu TCVN 7529 : 2005 do Ban kỹ thuật TCVN/TC160 Thủy tinh trong xây dựng hoàn thiện trên cơ sở dự thảo của Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. KÍNH XÂY DỰNG – KÍNH MÀU HẤP THỤ NHIỆT Glass in building – Heat absorbing tint glass Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho kính màu hấp thụ nhiệt dùng trong xây dựng. Tài liệu viện dẫn TCVN 1046 : 2004 (ISO 719 : 1985) Thủy tinh – Độ bền nước của hạt thủy tinh ở 98 oC – Phương pháp thử và phân cấp. TCVN 7218 : 2002 […]

TCVN 7529 : 2005 KÍNH XÂY DỰNG – KÍNH MÀU ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7455 : 2004 KÍNH XÂY DỰNG – KÍNH TÔI NHIỆT AN TOÀN Glass in building − Thermally toughened safety glass 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với kính tôi nhiệt an toàn dùng trong xây dựng. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho kính tôi nhiệt an toàn dùng cho ô tô và các loại kính tôi nhiệt đặc biệt khác. 4 Phân loại 4.1 Phân loại theo vật liệu kính trước khi tôi Theo loại vật liệu kính trước khi tôi, kính tôi nhiệt an toàn gồm các loại sau: – kính nổi tôi nhiệt an toàn; – kính vân hoa tôi nhiệt an toàn; – kính phản quang tôi nhiệt an toàn. 4.2 Phân loại theo hình dạng và chiều dày Theo hình dạng phẳng và cong (3.5 và […]

TCVN 7455 : 2004 KÍNH XÂY DỰNG – KÍNH TÔI ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7364-3: 2004 KÍNH XÂY DỰNG – KÍNH DÁN NHIỀU LỚP VÀ KÍNH DÁN AN TOÀN NHIỀU LỚP Phần 3: KÍNH DÁN NHIỀU LỚP Glass in building – Laminated glass and laminated safety glass Part 3: Laminated glass 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về đặc tính của kính dán nhiều lớp theo định nghĩa trong tiêu chuẩn TCVN 7364-l: 2004. 2. Tiêu chuẩn viện dẫn TCVN 7364-1: 2004 Kính xây dựng – Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp – Phần 1 : Định nghĩa và mô tả các vật liệu thành phần. TCVN 7364-4: 2004 Kính xây dựng – Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp – Phần 4: Phương pháp thử độ bền. TCVN 7364-5: 2004 Kính xây dựng – Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp – […]

TCVN 7364-3: 2004 KÍNH XÂY DỰNG – KÍNH DÁN NHIỀU ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7364-5:2004 KÍNH XÂY DỰNG – KÍNH DÁN NHIỀU LỚP VÀ KÍNH DÁN AN TOÀN NHIỀU LỚP Phần 5: KÍCH THƯỚC VÀ HOÀN THIỆN CẠNH SẢN PHẨM Glass in building – Laminated glass and laminated safety glass Part 5: Dimensions and edge finishing 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định kích thước, các sai lệch giới hạn và việc hoàn thiện cạnh của kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp dùng trong xây dựng. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các tấm kính có diện tích nhỏ hơn 0,05 m2. 2. Tiêu chuẩn viện dẫn TCVN 7218: 2002 Kính tấm xây dựng – Kính nổi – Yêu cầu Kỹ thuật. 3. Kích thước và các sai lệch giới hạn 3.1. Chiều dầy 3.1.1. Chiều dầy danh nghĩa Chiều dầy danh nghĩa của kính dán nhiều lớp bằng tổng chiều dầy […]

TCVN 7364-5:2004 KÍNH XÂY DỰNG – KÍNH DÁN NHIỀU LỚP ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7364-6:2004 KÍNH XÂY DỰNG – KÍNH DÁN NHIỀU LỚP VÀ KÍNH DÁN AN TOÀN NHIỀU LỚP Phần 6: NGOẠI QUAN Glass in building – Laminated glass and laminated safety glass Part 6: Appearance 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các khuyết tật của sản phẩm kính có kích cỡ đã hoàn thiện và các phương pháp kiểm tra ngoại quan bằng cách quan sát kỹ tấm kính để đưa ra chuẩn mực chấp nhận tại vùng quan sát. Chuẩn mực này được áp dụng chủ yếu tại thời điểm xuất hàng. 2. Tiêu chuẩn viện dẫn TCVN 7364-1: 2004 Kính xây dựng – Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp – Phần 1: Định nghĩa và mô tả các vật liệu thành phần. TCVN 7364-5: 2004 Kính xây dựng – Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều […]

TCVN 7364-6:2004 KÍNH XÂY DỰNG – KÍNH DÁN NHIỀU LỚP ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7364-2:2004 KÍNH XÂY DỰNG – KÍNH DÁN NHIỀU LỚP VÀ KÍNH DÁN AN TOÀN NHIỀU LỚP Phần 2: KÍNH DÁN AN TOÀN NHIỀU LỚP Glass in building – Laminated glass and laminated safety glass Part 2: Laminated safety glass 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về đặc tính đối với kính dán an toàn nhiều lớp theo định nghĩa trong TCVN 7364-l: 2004. 2. Tiêu chuẩn viện dẫn TCVN 7364-l: 2004 Kính xây dựng – Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp – Phần 1: Định nghĩa và mô tả các vật liệu thành phần. TCVN 7364-4: 2004 Kính xây dựng – Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp – Phần 4: Ph-ương pháp thử độ bền. TCVN 7364-5: 2004 Kính xây dựng – Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều […]

TCVN 7364-2:2004 KÍNH XÂY DỰNG – KÍNH DÁN NHIỀU LỚP ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7364-3: 2004 KÍNH XÂY DỰNG – KÍNH DÁN NHIỀU LỚP VÀ KÍNH DÁN AN TOÀN NHIỀU LỚP Phần 3: KÍNH DÁN NHIỀU LỚP Glass in building – Laminated glass and laminated safety glass Part 3: Laminated glass   Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về đặc tính của kính dán nhiều lớp theo định nghĩa trong tiêu chuẩn TCVN 7364-l: 2004. Tiêu chuẩn viện dẫn TCVN 7364-1: 2004 Kính xây dựng – Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp – Phần 1 : Định nghĩa và mô tả các vật liệu thành phần. TCVN 7364-4: 2004 Kính xây dựng – Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp – Phần 4: Ph­ương pháp thử độ bền. TCVN 7364-5: 2004 Kính xây dựng – Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều […]

TCVN 7364-3: 2004 KÍNH XÂY DỰNG – KÍNH DÁN NHIỀU ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7364-2:2004 KÍNH XÂY DỰNG – KÍNH DÁN NHIỀU LỚP VÀ KÍNH DÁN AN TOÀN NHIỀU LỚP Phần 2: KÍNH DÁN AN TOÀN NHIỀU LỚP Glass in building – Laminated glass and laminated safety glass Part 2: Laminated safety glass   Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về đặc tính đối với kính dán an toàn nhiều lớp theo định nghĩa trong TCVN 7364-1: 2004. Tiêu chuẩn viện dẫn TCVN 7364-1: 2004 Kính xây dựng – Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp – Phần 1: Định nghĩa và mô tả các vật liệu thành phần. TCVN 7364-4: 2004 Kính xây dựng – Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp – Phần 4: Ph­ương pháp thử độ bền. TCVN 7364-5: 2004 Kính xây dựng – Kính dán nhiều lớp và kính dán an […]

TCVN 7364-2:2004 KÍNH XÂY DỰNG – KÍNH DÁN NHIỀU LỚP ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7364-1: 2004 KÍNH XÂY DỰNG – KÍNH DÁN NHIỀU LỚP VÀ KÍNH DÁN AN TOÀN NHIỀU LỚP Phần 1: ĐỊNH NGHĨA VÀ MÔ TẢ CÁC VẬT LIỆU THÀNH PHẦN Glass in building – Laminated glass and laminated safety glass Part 1: Definitions and description of component parts   Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các thuật ngữ và định nghĩa cho các vật liệu thành phần của kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp sử dụng trong xây dựng. Tiêu chuẩn viện dẫn TCVN 7218: 2002 Kính tấm xây dựng – Kính nổi – Yêu cầu kỹ thuật. Định nghĩa Trong Tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ – định nghĩa sau: 3.1. Kính dán nhiều lớp (laminated glass): sản phẩm gồm một tấm kính được dán với một hoặc nhiều tấm kính khác hoặc tấm nhựa bóng […]

TCVN 7364-1:2004 KÍNH XÂY DỰNG Phần 1: ĐỊNH NGHĨA VÀ ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7218:2002 KÍNH TẤM XÂY DỰNG – KÍNH NỔI – YÊU CẦU KỸ THUẬT Sheet glass for construction – Clear float glass – Specifications 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định các chỉ tiêu chất lượng đối với kính tấm, loại trong suốt, không màu, bề mặt nhẵn, được sản xuất theo phương pháp nổi, gọi tắt là kính nổi. Kính nổi được dùng chủ yếu trong xây dựng hoặc ngành ô tô, chế tạo gương… Chú thích – Phương pháp nổi là phương pháp kéo chảy thủy tinh theo phương ngang trên bề mặt thiếc nóng chảy (float). 2. Yêu cầu kỹ thuật 2.1. Tấm kính có hình vuông hoặc chữ nhật, sai số kích thước cho phép được qui định tại bảng 1. Download toàn bộ Tiêu chuẩn Xây dựng TCVN 7218:2002 tại đây:

TCVN 7218:2002 KÍNH TẤM XÂY DỰNG – KÍNH NỔI – ...