Tiêu chuẩn ống nhựa

Tiêu chuẩn ống nhựa: Ống và phụ tùng nối bằng polivinyl cứng ( PVC-U) dùng để cấp nước, Polivinyl clorua không hóa dẻo. Ống nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng – Kích thước và dung sai. Ống nhựa nhiệt dẻo – Bản chiều dày thông dụng của thành ống. Khớp nốI kép cho đường ống chạy bằng áp lực là Poly (Vinyl clorua) không hóa dẻo ( PVC-U) vớI các vòng đệm đàn hồI – Độ sâu tiếp giáp tốI thiểu. Ống nhựa Polyetylen dùng để cấp nước. Ống nhựa gân xoắn HDPE. Cửa sổ và của đi bằng khung nhựa cứng U-PVC – Quy định kỹ thuật.


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6243-1:2003 ISO 727-1:2002 PHỤ TÙNG NỐI BẰNG POLY(VINYL CLORUA) KHÔNG HOÁ DẺO (PVC-U), POLY(VINYLCLORUA) CLO HÓA (PVC-C) HOẶC ACRYLONITRILE/BUTADIEN/STYREN (ABS) VỚI CÁCKHỚP NỐI NHẴN DÙNG CHO ỐNG CHỊU ÁP LỰC – PHẦN 1: DÃY THÔNG SỐ THEO HỆ MÉT Fittings made from unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C), or  acrylonitrile/butadiene/styrene (ABS) with plain sockets for pipes under pressure –  Part 1: Metric series 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định kích thước cho các khớp nối nhẵn (hình trụ và hình côn) của phụ tùng nối bằng poly(vinyl clorua) không hoá dẻo (PVC-U), poly(vinyl clorua) clo hoá (PVC-C) hoặc acrylonitril/butadien/styren (ABS), được nối bằng dung dịch chất kết dính với các ống chịu áp lực làm bằng vật liệu tương ứng. Mối nối không đòi hỏi liên kết cơ học. Chú thích – Lời khuyên cho nhà sản xuất phụ tùng nối là nên lựa […]

TCVN 6243-1:2003 ISO 727-1:2002 PHỤ TÙNG NỐI BẰNG POLY(VINYL CLORUA) ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7093-2 : 2003 ISO 11922-2 : 1997 ỐNG NHỰA NHIỆT DẺO DÙNG ĐỂ VẬN CHUYỂN CHẤT LỎNG – KÍCH THƯỚC VÀ DUNG SAI – PHẦN 2: DÃY THÔNG SỐ THEO HỆ INCH Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids – Dimensions and tolerances – Part 2: Inch series Lời nói đầu TCVN 7093-2: 2003 hoàn toàn tương đương ISO 11922-2: 1997. TCVN 7093-2: 2003 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 138 “Ống và phụ tùng đường ống” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định […]

TCVN 7093-2 : 2003 ỐNG NHỰA NHIỆT DẺO DÙNG ĐỂ ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7093-1 : 2003 ISO 11922-1 : 1997 ỐNG NHỰA NHIỆT DẺO DÙNG ĐỂ VẬN CHUYỂN CHẤT LỎNG – KÍCH THƯỚC VÀ DUNG SAI – PHẦN 1: DÃY THÔNG SỐ THEO HỆ MÉT Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids – Dimensions and tolerances – Part 1: Metric series Lời nói đầu TCVN 7093-1: 2003 hoàn toàn tương đương ISO 11922-1: 1997. TCVN 7093-1: 2003 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 138 “Ống và phụ tùng đường ống” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định […]

TCVN 7093-1 : 2003 ỐNG NHỰA NHIỆT DẺO DÙNG ĐỂ ...TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6141:2003 ISO 4065:1996 ỐNG NHỰA NHIỆT DẺO – BẢNG CHIỀU DÀY THÔNG DỤNG CỦA THÀNH ỐNG Thermoplastics pipes – Universal wall thickness table Lời nói đầu TCVN 6141 : 2003 thay thế TCVN 6141 : 1996. TCVN 6141 : 2003 hoàn toàn tương đương ISO 4065 : 1996. TCVN 6141 : 2003 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 138 “Ống và phụ tùng đường ống” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 Từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi […]

TCVN 6141:2003 ỐNG NHỰA NHIỆT DẺO – BẢNG CHIỀU DÀY ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6151-3:2002 ỐNG VÀ PHỤ TÙNG NỐI BẰNG POLYVINYL CLORUA KHÔNG HÓA DẺO (PVC-U) DÙNG ĐỂ CẤP NƯỚC – YÊU CẦU KỸ THUẬT – PHẦN 3: PHỤ TÙNG NỐI VÀ ĐẦU NỐI Pipes and fittings made of unplasticied poly(vinyl chloride) (PVC-U) for water supply – Specifications – Part 3: Fittings and joints 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định những đặc tính và tính chất của phụ tùng nối (sau tạo hình và đúc) và các đầu nối bằng polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U), dùng cho hệ thống ống dẫn nước chôn dưới mặt đất và cấp nước sinh hoạt trên mặt đất, cả bên trong và bên ngoài các công trình xây dựng. Các phụ tùng nối và đầu nối đề cập trong tiêu chuẩn này được dùng để dẫn nước dưới áp suất ở nhiệt độ tới 20oC, dùng cho […]

TCVN 6151-3:2002 ỐNG VÀ PHỤ TÙNG NỐI BẰNG POLYVINYL ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6151-5:2002 ỐNG VÀ PHỤ TÙNG NỐI BẰNG POLYVINYL CLORUA KHÔNG HÓA DẺO (PVC-U) DÙNG ĐỂ CẤP NƯỚC – YÊU CẦU KỸ THUẬT – PHẦN 5: SỰ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỦA HỆ THỐNG Pipes and fittings made of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) for water supply – Specifications – Part 5: Fitness for purpose of the system Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu để xác định sự phù hợp với mục đích sử dụng của một hệ thống đường ống bao gồm ống, đầu nối, phụ tùng nối và các phụ kiện bằng polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U), dùng cho ống dẫn nước chôn dưới mặt đất và cấp nước sinh hoạt trên mặt đất, cả bên trong và bên ngoài các công trình xây dựng. Ống, đầu nối, phụ tùng nối và các phụ kiện qui định […]

TCVN 6151-5:2002 ỐNG VÀ PHỤ TÙNG NỐI BẰNG POLYVINYL CLORUA ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6142:1996 ISO 3606:1976 ỐNG POLYVINYL CLORUA CỨNG (PVC-U) – DUNG SAI ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI VÀ CHIỀU DẦY THÀNH ỐNG Unplasticized polyvinyl chloride (PVC) pipes Tolerances on outside diameters and wall thicknesses   Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định dung sai cho phép của đường kính ngoài và chiều dầy thành ống được sản xuất theo TCVN 6150-1 : 1996 và TCVN 6150-2 : 1996. Tiêu chuẩn này áp dụng cho ống nhựa (PVC) cứng (PVC-U) có mặt cắt tròn dùng để dẫn chất lỏng. Tiêu chuẩn trích dẫn TCVN 6150 -1 : 1996 Ống nhựa nhiệt dẻo dùng để dẫn chất lỏng. Đường kính ngoài danh nghĩa và áp suất danh nghĩa. Phần 1: Dãy thông số theo hệ mét. TCVN 6150-2 : 1996 Ống nhựa nhiệt dẻo dùng để dẫn chất lỏng – Đường kính ngoài danh nghĩa và áp suất […]

TCVN 6142:1996 ỐNG POLYVINYL CLORUA CỨNG (PVC-U) – DUNG ...