Tiêu chuẩn gỗ và cửa

Tiêu chuẩn gỗ và cửa: Gỗ – Phân nhóm theo tính chất cơ lý. Gỗ tròn, Gỗ xẻ. Ván sàn bằng gỗ. Cửa gỗ – Cữa đi – cửa sổ. Cửa kim loại- Cữa đi – cửa sổ. Phụ tùng cửa sổ và cửa đi – Tay nắm chốt ngang. Khóa treo, Khóa cửa có tay nắm, Phụ tùng cửa sổ và cửa đi – Bản lề cửa, Ke cánh cửa.


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9366-1:2012 CỬA ĐI, CỬA SỔ – PHẦN 1: CỬA GỖ Doors and windows – Part 1: Timber doors and windows Lời nói đầu TCVN 9366-1:2012 được chuyển đổi từ TCXD 192:1996 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b) Khoản 1 Điều 7 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9366-1:2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. CỬA ĐI, CỬA SỔ – PHẦN 1: CỬA GỖ Doors and windows – Part 1: Timber doors and windows Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này […]

TCVN 9366-1:2012 CỬA ĐI, CỬA SỔ – Phần 1: CỬA ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9366-2:2012 CỬA ĐI, CỬA SỐ – PHẦN 2: CỬA KIM LOẠI Doors and windows – Part 2: Metallic doors and windows Lời nói đầu TCVN 9366-2:2012 được chuyển đổi từ TCXD 237:1999 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b) Khoản 1 Điều 7 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9366-2:2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   CỬA ĐI, CỬA SỐ – PHẦN 2: CỬA KIM LOẠI Doors and windows – Part 2: Metallic doors and windows 1. Phạm vi áp […]

TCVN 9366-2:2012 CỬA ĐI, CỬA SỐ – PHẦN 2: ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1462 – 86 TÀ VẸT GỖ Wooden sleeper Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 1462-74, áp dụng đối với các loại tà vẹt gỗ dùng cho đường sắt và ghi đường sắt khổ 1000 và 1435mm PHÂN LOẠI VÀ KÍCH THƯỚC CƠ BẢN 1.1. Tà vẹt gỗ được phân thành 3 loại : Loại I : dùng cho đường chủ yếu Loại II : dùng cho đường thứ yếu và đường trong ga Loại III : dùng cho đường chuyên dùng 1.2. Mỗi loại có 3 mặt cắt khác nhau (A,B,C) theo quy định trong hình 1. Hình 1. Các loại mặt cắt của tà vẹt gỗ 1.3. Kích thước cơ bản của tà vẹt theo quy định trong bảng 1 kích thước cơ bản của tà vẹt. 1.4. Sai lệch cho phép về kích thước của tà vẹt gỗ theo quy định trong […]

TCVN 1462 – 86 TÀ VẸT GỖ