Tiêu chuẩn thiết kế cấp thoát nước công trình

Tiêu chuẩn thiết kế cấp thoát nước công trình: Cấp nước – Thoát nước – Thuật ngữ và định nghĩa. Hệ thống tài liệu thiết kế-Ký hiệu đường ống. Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Ký hiệu đường ống trên hệ thống kỹ thuật vệ sinh. Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Cấp nước bên trong. Thoát nước bên trong. Thoát nước – Mạng lưới bên ngoài và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế. Cấp nước – Mạng lướI đường ống và công trình. Hệ thống cấp thoát nước. Quy trình quản lý kỹ thuật trong vận hành hệ thống cung cấp nước. Tiêu chuẩn xây dựng được cung cấp đầy đủ nhất tại http://tieuchuanxaydung.com


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9145:2012 CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI – QUY TRÌNH TÍNH TOÁN ĐƯỜNG ỐNG DẪN BẦNG THÉP Hydraulic structures – Calculation of steel pipelines process Lời nói đầu TCVN 9145:2012 được chuyển đổi từ 14 TCN 34 – 85 (HD. TL – E-l-77) – Hướng dẫn tính toán các đường ống dẫn bằng thép các công dụng khác nhau theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9145:2012 do Viện Khoa học thuỷ lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công […]

TCVN 9145:2012 CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI – QUY TRÌNH TÍNH ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4037 : 2012 CẤP NƯỚC – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Water supply – Terminology and definitions Lời nói đầu TCVN 4037 : 2012 thay thế TCVN 4037 : 1985. TCVN 4037 : 2012 được chuyển đổi từ TCVN 4037 : 1985 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b), khoản 1, điều 6 Nghị định 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 4037:2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   CẤP NƯỚC – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Water supply – Terminology and definitions Phạm […]

TCVN 4037 : 2012 CẤP NƯỚC – THUẬT NGỮ VÀ ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 3989:2012 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – CẤP NƯỚC VÀ THOÁT NƯỚC – MẠNG LƯỚI BÊN NGOÀI – BẢN VẼ THI CÔNG System of documents for building design – Water supply and drainage – External network – Working drawings Lời nói đầu TCVN 3989:2012 thay thế TCVN 3989:1985. TCVN 3989:2012 được chuyển đổi từ TCVN 3989:1989 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b), khoản 1, điều 6 Nghị định 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 3989:2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   HỆ THỐNG […]

TCVN 3989:2012 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4615:1988 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – KÍ HIỆU QUY ƯỚC TRANG THIẾT BỊ KĨ THUẬT VỆ SINH System of building design documents – Symbols for sanitary engineering equipments Tiêu chuẩn này thay thế TCVN 2241: 1977 “Tài liệu thiết kế. Thiết lập bản vẽ kĩ thuật vệ sinh “. Tiêu chuẩn này quy định quy ước về trang thiết bị kĩ thuật vệ sinh (bao gồm cấp nước, thoát nước, thông gió cấp nhiệt) sử dụng trong thiết kế xây dựng. Tiêu chuẩn này không quy định kích thước của các kí hiệu. Được sử dụng các kí hiệu khác để thiết kế trong trường hợp sau: Các thiết bị sử dụng trong thiết kế không có kí hiệu quy ước trong tiêu chuẩn này hoặc các tiêu chuẩn khác của hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Khi sử […]

TCVN 4615:1988 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4474:1987 THOÁT NƯỚC BÊN TRONG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Internal drainage – Design standard Tiêu chuẩn này thay thế cho TCXD 19:1964 “Thoát nước bên trong. Tiêu chuẩn thiết kế”. Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế hệ thống thoát nước bên trong nhà ở, công trình công cộng, nhà sản xuất và nhà phụ trợ của xí nghiệp công nghiệp, nông lâm trường xây dựng mới hay cải tạo. Chú thích: Khi thiết kế hệ thống thoát nước bên trong, ngoài việc tuân theo các quy định trong tiêu chuẩn này còn phải tuân theo các tiêu chuẩn hiện hành có liên quan. Quy định chung. 1.1 Hệ thống thoát nước bên trong được thiết kế để thoát nước mưa trên máng xả ra hệ thống thoát nước bên ngoài. Hệ thống thoát nước bên trong bao gồm : Thiết bị vệ […]

TCVN 4474:1987 THOÁT NƯỚC BÊN TRONG – TIÊU CHUẨN THIẾT ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4307:1985 CẤP NƯỚC – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Water supply – Terminology anhd definition Tiêu chuẩn này qui định các thuật ngữ và định nghĩa, áp dụng trong công tác nghiên cứu khoa học, kỹ thuật và sản xuất thuộc lĩnh vực cấp thoát nước. Thuật ngữ và định nghĩa Thứ tự Thuật ngữ Định nghĩa Khái niệm chung 01 Cấp nước   02   03 Hệ thống cấp nước   Hệ thống cấp nước cho một nhóm Toàn bộ các công trình bao gồm: công trình thu, trạm bơm, trạm làm sạch, trạm xử lý nước, mạng lưới đường ống, bể chứa để cung cấp nước có chất lượng bảo đảm tới các đơn vị dùng nước Hệ thống cấp nước cho các đơn vị dùng nước ở một vài khu dân cư Nhu cầu dùng nước 04. Lưu lượng nước Lượng nước chảy […]

TCVN 4307:1985 CẤP NƯỚC – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨATIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4038:1985 THOÁT NƯỚC – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Drainage. Terminology and definitions Tiêu chuẩn này qui định các thuật ngữ và định nghĩa, áp dụng trong công tác nghiên cứu khoa học, kỹ thuật và sản xuất thuộc lĩnh vực cấp thoát nước. Thứ tự Thuật ngữ Định nghĩa Khái niệm chung 1 2 3 4 5 6   7 8 Thoát nước Nước thải Nước sinh hoạt Nước mưa Nước thải sản xuất Nguồn tiếp nhận nước thải Nguồn nước Sự nhiễm bẩn               Nơi tập trung thường xuyên hay tạm thời nước thiên nhiên trên mặt đất hay trong các lớp đất đá có chế độ dòng chảy Thoát nước và lưu lượng nước thải 9. Lưu lượng nước        Lượng nước thải chảy qua mắt cắt ướt của dòng chảy trong một đơn thải vị thời […]

TCVN 4038:1985 THOÁT NƯỚC – THUẬT NGỮ VÀ ...