Tiêu chuẩn thiết kế công trình công nghiệp, nông nghiệp và thuỷ lợi

Tiêu chuẩn thiết kế công trình công nghiệp, nông nghiệp và thuỷ lợi: Xí nghiệp công nghiệp – Nhà sản xuất, Nhà kho, Đường ống dẫn chính dầu, Cửa hàng xăng dầu, Cơ sở giết mổ, Công trình thủy lợi, Hệ thống kênh tưới, Hướng dẫn thiết kế tường chắn, trạm bơm tưới tiêu nước, Quy phạm thiết kế tầng lọc ngược, dẫn dòng trong công trình thủy lợi.Tiêu chuẩn xây dựng được cung cấp đầy đủ nhất tại http://tieuchuanxaydung.com


Xây dựng nhà xưởng đạt chuẩn
Trong hạng mục quy định mới về tiêu chuẩn thiết kế nhà xưởng ban hành, có quy định rõ ràng từng hạng mục thiết kế mà các đơn vị chủ đầu tư, thầu thiết kế, thi công phải tuân thủ nghiêm ngặt. Trong đó, tiêu chuẩn thiết kế nhà công nghiệp là một trong những yếu tố quan trọng giúp chủ đầu tư và doanh nghiệp đánh giá được chất lượng tổng thể của công trình. Vì vậy, tieuchuanxaydung cập nhập những điều cần thiết về tiêu chuẩn thiết kế công trình công nghiệp để giúp quý độc giả nắm bắt thông tin rõ ràng. 1. Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà công nghiệp Đối với tiêu chuẩn thiết kế móng vè nền nhà công nghiệp, sẽ cần yêu cầu bản vẽ kết cấu móng nhà xưởng theo quy định trong TCVN 2737:1995 nhằm đảm bảo yêu cầu công nghệ […]

Tiêu chuẩn thiết kế nhà công nghiệp mới nhất


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10406 : 2015 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI  TÍNH TOÁN HỆ SỐ TIÊU THIẾT KẾ  Hydraulic structures Calculation of design drainage coefficient Lời nói đầu  TCVN 10406 : 2015 do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật Thủy lợi thuộc Trường Đại học Thủy lợi biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. 1         Phạm vi áp dụng 1.1       Tiêu chuẩn này quy định phương pháp tính toán hệ số tiêu thiết kế cho các hệ thống thủy lợi (hoặc vùng tiêu) có nhiều đối tượng tiêu nước khác nhau. 1.2       Tiêu chuẩn này dùng trong thiết kế quy hoạch, đầu tư xây dựng bao gồm các xây dựng mới, cải tạo nâng cấp công trình, hệ thống các công trình tiêu […]

TCVN 10406 : 2015 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TÍNH ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9144 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – YÊU CẦU THIẾT KẾ ÂU TÀU Hydraulic structure – Requirement for Navigation Locks Design Lời nói đầu TCVN 9144 : 2012 được chuyển đổi từ tài liệu “Chỉ dẫn thiết kế âu tàu được biên soạn trên cơ sở phát triển chương trình . 1-62 Công trình thủy lợi trên sông các quy tắc thiết kế cơ bản” theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9144 : 2012 do Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn […]

TCVN 9144 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – YÊU ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM – TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCVN 4118:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – HỆ THỐNG TƯỚI TIÊU – YÊU CẦU THIẾT KẾ Irrigation system – Irrigation canal design standard TCVN 4118 – 2012 Công trình thủy lợi – Hệ thống tưới tiêu – Yêu cầu thiết kế được chuyển đổi từ TCVN 4118-1985 Hệ thống kênh tưới – Yêu cầu thiết kế theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.   TCVN 4118:2012 do Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ […]

TCVN 4118:2012 Công trình thủy lợi – hệ thống tưới ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9169:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – HỆ THỐNG TƯỚI TIÊU – QUY TRÌNH TƯỚI NHỎ GIỌT Hydraulic structure – Irrigation and drainage system – Drip irrigation process Lời nói đầu TCVN 9169:2012 được xây dựng từ kết quả nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước cho cây nho và cây thanh long vùng khô hạn Nam Trung Bộ”. TCVN 9169:2012 do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – HỆ THỐNG TƯỚI TIÊU – QUY TRÌNH TƯỚI NHỎ GIỌT Hydraulic structure – Irrigation and drainage system – Drip irrigation process Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định chọn hệ thống tưới nhỏ giọt và […]

TCVN 9169:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – HỆ THỐNG TƯỚI ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9163 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – BẢN VẼ CƠ ĐIỆN – YÊU CÂU VỀ NỘI DUNG  Hydraulic structures – Electro-mechanic drawing Content requirements Lời nói đầu   TCVN 9163 : 2012 Công trình thủy lợi – Bản vẽ cơ điện – Yêu cầu về nội dung, được chuyển đổi từ 14TCN 170 – 2006 : Yêu cầu về nội dung bản vẽ, khung tên và bảng kê vật liệu các bản vẽ cơ điện, theo quy định tại khoản 1 điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a, khoản 1 điều 7 của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9163 : 2012 do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ […]

TCVN 9163 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – ...TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9160 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – YÊU CẦU THIẾT KẾ – DẪN DÒNG TRONG XÂY DỰNG Hydraulic structures – Technical requirements for design of disversion channel in construction Lời nói đầu TCVN 9160 : 2012 Công trình thủy lợi – Yêu cầu thiết kế dẫn dòng trong xây dựng, được chuyển đổi từ 14TCN 57-88 :Thiết kế dẫn dòng trong xây dựng công trình thủy lợi, theo quy định tại khoản 1 điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a, khoản 1 điều 7 của Nghị định số 127/2007/NĐ- CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9160 : 2012 do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật thủy lợi thuộc trường Đại học Thủy […]

TCVN 9160 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – YÊU ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4530:2011 CỬA HÀNG XĂNG DẦU – YÊU CẦU THIẾT KẾ Filling station – Specifications for design     Lời nói đầu TCVN 4530:2011 thay thế TCVN 4530:1998. TCVN 4530:2011 do Tiểu ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC98/SC4 Cơ sở thiết kế xây dựng các công trình xăng dầu – dầu khí biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN 4530:2011 CỬA HÀNG XĂNG DẦU – YÊU CẦU THIẾT KẾ Filling station – Specifications for design Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu cơ bản để thiết kế xây dựng mới, cải tạo và mở rộng các cửa hàng xăng dầu. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng để thiết kế các trạm cấp xăng dầu trong phạm vi của cơ sở công nghiệp. Tiêu chuẩn này không […]

TCVN 4530:2011 CỬA HÀNG XĂNG DẦU – YÊU CẦU THIẾT ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8284:2009 NHÀ MÁY CHẾ BIẾN CHÈ – YÊU CẦU TRONG THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT Tea processmg factory – Requirements in design and installation 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng đối với việc thiết kế và lắp đặt nhà máy chế biến chè xanh, chè đen từ nguyên liệu tươi theo công nghệ orthodox (OTD). 2 Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao  gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 2622, Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế TCVN 3219, […]

TCVN 8284:2009 NHÀ MÁY CHẾ BIẾN CHÈ – YÊU CẦU ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4604:1988 XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP – NHÀ SẢN XUẤT – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Industrial enterprises – Production building – Design standard 1. Quy định chung 1.1. Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới hoặc thiết kế cải tạo nhà sản xuất của các xí nghiệp công nghiệp trong phạm vi cả nước. Chú thích : Tiêu chuẩn này không áp dụng để thiết kế nhà và công trình có chức năng sản xuất chất nổ. 1.2. Khi thiết kế ngoài việc tuân theo những quy định trong tiêu chuẩn này còn phải tuân theo những quy định trong tiêu chuẩn TCVN 2622 : 1978 “Phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình” và các tiêu chuẩn hiện hành có liên quan. 1.3. Theo tính chất nguy hiểm về cháy, nổ của quá trinh sản xuất, nhà sản xuất được chia thành sáu hạng sản […]

TCVN 4604:1988 XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP – NHÀ SẢN XUẤT ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3996:1985 KHO GIỐNG LÚA – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Seed rice warehouses – Design standard Tiêu chuẩn này áp dụng đến lập luận chứng kinh tế kĩ thuật, thiết kế xây dựng mới, thiết kế cải tạo các loại kho giống lúa trong phạm vi toàn quốc. Tiêu chuẩn này khuyến khích áp dụng đến thiết kế kho giống lúa ở hợp tác xã nông nghiệp, ở khu vực kinh tế tập thể và có thể áp dụng đến thiết kế các loại kho giống cây trồng bảo quản ở dạng hạt.      1. Quy định chung 1.1. Kho giống lúa là một cụm công trình bảo quản hạt giống lúa các loại. 1.2. Kho giống lúa phân thành các loại sau: 1.2.1. Theo đối tượng bảo quản: – Kho giống nguyên chủng; – Kho giống cấp I; – Kho giống cấp II; – Kho giống […]

TCVN 3996:1985 KHO GIỐNG LÚA – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3995:1985 KHO PHÂN KHOÁNG KHÔ – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Dried mineral fertilizer warehouses – Design standard Tiêu chuẩn này áp dụng đến lập luận chứng kinh tế, kĩ thuật, thiết kế mới, thiết kể cải tạo các loại kho trung chuyển, kho dự trữ phân khoáng khô trong phạm vi cả nước. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng đến thiết kế kho đầu mối. Các tiêu chuẩn đến thiết kế kho đầu mối không thấp hơn tiêu chuẩn được quy định trong bản tiêu chuẩn này. Quy định chung. 1.1. Kho trung chuyển, kho dự trữ là một cụm công trình dùng đến tiếp nhận, bảo quản, dự trù các loại phân khoáng khô từ kho đầu mối và phân phối cho các nơi tiêu thụ. Chú thích: Kho đầu mối bao gồm: – Kho tiếp nhận phân khoáng sản xuất ở nước […]

TCVN 3995:1985 KHO PHÂN KHOÁNG KHÔ – TIÊU CHUẨN THIẾT ...