Tiêu chuẩn tài liệu thi công và nghiệm thu công trình

Tiêu chuẩn tài liệu thi công và nghiệm thu công trình


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4607:1988 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG- KÍ HIỆU QUY ƯỚC TRÊN BẢN VẼ TỔNG MẶT BẰNG VÀ MẶT BẰNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH Tiêu chuẩn này thay thế tiêu chuẩn cùng tên có số hiệu TCVN 2240:77 1. Quy định chung 1.1. Tiêu chuẩn này quy định các kí hiệu quy ước để thể hiện bản vẽ tổng mặt bằng và mặt bằng thi công công trình. 1.2. Các kí hiệu phải vẽ dùng tỉ lệ của bản vẽ. Chú thích: Trường hợp cần nhấn mạnh cho phép thể hiện ký hiệu theo tỷ lệ khác với tỉ lệ của bản vẽ. 1.3. Trường hợp phải dùng các kí hiệu chưa được quy định trong tiêu chuẩn này phải có chú thích trong bản vẽ. Download toàn bộ Tiêu chuẩn Xây dựng TCVN 4607:1988 tại đây:

TCVN 4607:1988 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG- ...


  TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3987:1985 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – QUY TẮC SỬA ĐỔI HỒ SƠ THI CÔNG TCVN 3987:1985 quy định quy tắc sửa đổi hồ sơ thi công sau khi giao cho bên giao thầu để xây dựng nhà, công trình thuộc tất cả các ngành kinh tế quốc dân. Quy định chung 1.1. Khi sửa đổi các tài liệu của hồ sơ thi công (sau đây gọi chung là tài liệu), chỉ được hiệu chỉnh, loại bỏ hoặc bổ sung những số liệu cần thiết, không được phép thay đổi ký hiệu của tài liệu. Chỉ được phép thay đổi kí hiệu của tài liệu khi kí hiệu bị sai hoặc trùng nhau. 1.2. Khi sửa đổi một tài liệu, phải đồng thời sửa tất cả các tài liệu khác có liên quan. 1.3. Chỉ được phép sửa đổi các tài […]

TCVN 3987:1985 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG ...