Tiêu chuẩn quy hoạch đô thị, nông thôn

Tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn. Tiêu chuẩn thiết kế: Quy hoạch xây dựng vùng, Quy hoạch cây xanh, Quy hoạch cụm công nghiệp, quy hoạch xây dựng huyện, thị trấn, Hướng dẫn thiết kế quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông trường


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4454:1987 QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐIỂM DÂN CƯ Ở XÃ, HỢP TÁC XÃ – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Buiding plans for settlement in comunes, cooperatives – Design standard      1. Quy định chung 1.1. Tiêu chuẩn này quy định các nguyên tắc cơ bản để thiết kế quy hoạch xây dựng mới và xây dựng cải tạo các điểm dân cư, vận dụng vào điều kiện cụ thể của xã – hợp tác xã. Chú thích: Tiêu chuẩn này áp dụng cho các điểm dân cư ở xã – hợp tác xã sản xuất khác có thể tham khảo tiêu chuẩn này. 1.2. Ngoài những điều quy định trong tiêu chuẩn này, cần phải tuân theo quy định trong những tiêu chuẩn có liên quan hiện hành. 1.3. Điểm dân cư các thôn, xóm ,làng, bản thuộc phạm vi quản lí cảu xã – hợp tác xã […]

TCVN 4454:1987 QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐIỂM DÂN CƯ Ở ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4449:1987 QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Urban planning – Design standards 1. Nguyên tắc chung 1.1. Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế quy hoạch xây dựng các đô thị mới, cải tạo các đô thị hiện có của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chú thích: 1. Đô thị bao gồm thành phố, thị xã, thị trấn: là các trung tâm tổng hợp hoặc trung tâm chuyên ngành của các hoạt động kinh tế, hành chính, khoa học, kỹ thuật, du lịch, nghỉ ngơi, văn hóa, dịch vụ công cộng của cả nước, của một vùng, của một tỉnh, một huyện hay một khu vực trong tỉnh, trong huyện. 2. Các điểm dân cư phải có 4 đặc trưng dưới đây mới được gọi là đô thị: Có số dân từ 20.000 người trở lên; Có dưới […]

TCVN 4449:1987 QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ – TIÊU ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4616 : 1987 QUY HOẠCH MẶT BẰNG TỔNG THỂ CỤM CÔNG NGHIỆP. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Planning of general plan for industrial zones.Design standard Quy định chung 1.1. Tiêu chuẩn này quy định nội dung và phương pháp lập quy hoạch măt băng tổng thể cụm công nghiệp thiết kế mới và thiết kế cải tạo trong phạm vi cả nước. 1.2. Ngoài những điều quy định trong tiêu chuẩn này cần phải tuân theo những quy định của tiêu chuẩn hiện hành khác có liên quan. 1.3. Cụm công nghiệp là một nhóm xí nghiệp công nghiệp được bố trí trong một mặt bằng thống nhất, có quan hệ hợp tác trong xây dựng, có các công trình sử dụng chung như: công trình được phục vụ công cộng, công trình được phụ trợ sản xuất, công trình giao thông vận tải ,cấp nước, […]

TCVN 4616 : 1987 QUY HOẠCH MẶT BẰNG TỔNG ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4448:1987 HƯỚNG DẪN LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG THỊ TRẤN HUYỆN LỊ Guidance for making provincial district building plans Quy định chung 1.1. Hướng dẫn lập quy hoạch xây dựng thị trấn huyện lị nhằm thống nhất cách lập đồ án quy hoạch xây dựng thị trấn huyện lị, hướng dẫn thiết kế, đáp ứng các hiệu quả nhu cầu xây dựng và quản lí xây dựng ở cấp huyện trên phạm vi cả nước. Hướng dẫn lập quy hoạch xây dựng thị trấn huyện lị áp dụng cho lập quy hoạch xây dựng: Thị trấn huyện lị (trung tâm của toàn huyện ); Thị trấn vùng ( trung tâm của khu vực huyện ); Thị trấn nông trường (trung tâm nông trường thuộc huyện ); Thị trấn du lịch hoặc thị trấn có tính chất đặc biệt khác (nếu có) thuộc nhu cầu phát […]

TCVN 4448:1987 HƯỚNG DẪN LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG THỊ ...