Tiêu chuẩn, phương pháp thử xi măng

Tiêu chuẩn, phương pháp thử xi măng


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9203 : 2012 XI MĂNG POÓC LĂNG HỖN HỢP – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG PHỤ GIA KHOÁNG Portland blended cement – Method for determination of mineral admixture Lời nói đầu TCVN 9203 : 2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 308:2003 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9203 : 2012 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. XI MĂNG POÓC LĂNG HỖN HỢP – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG PHỤ GIA KHOÁNG Portland blended cement […]

TCVN 9203:2012 Xi măng pooc lăng hỗn hợp – Phương ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9189:2012 ĐỊNH LƯỢNG CÁC KHOÁNG CƠ BẢN TRONG CLANHKE XI MĂNG POÓC LĂNG BẰNG NHIỄU XẠ TIA X THEO PHƯƠNG PHÁP CHUẨN TRONG Determination for essential minerals of clinker with X-ray Diffractometer as internal standard method         Lời nói đầu TCVN 9189:2012 được chuyển đổi từ TCXD 284-2002 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết ban hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9189:2012 do Viện Vật liệu Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. ĐỊNH LƯỢNG CÁC KHOÁNG CƠ BẢN TRONG CLANHKE XI MĂNG POÓC LĂNG […]

TCVN 9189:2012 ĐỊNH LƯỢNG CÁC KHOÁNG CƠ BẢN TRONG CLANHKE ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4787:2009 XI MĂNG – PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU VÀ CHUẨN BỊ MẪU THỬ Methods od testing cement – Part 7: Methods of talking and preparing samples of cement   Lời nói đầu TCVN 4787:2009 thay thế TCVN 4787 : 2001 TCVN 4787:2009 hoàn toàn tương đương với EN 196-7 : 2007 Methods of testing cement – Part 7: Methods of talking and preparing samples of cement. TCVN 4787:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC74 Xi măng – Vôi biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Bộ tiêu chuẩn Châu Âu EN 196 gồm có các phần sau: EN 196-1:2005 Methods of testing cement – Part 1: Determination of strength (Phương pháp thử xi măng – Phần 1: Xác định độ bền). EN 196-2:2005 Methods of testing […]

TCVN 4787:2009 XI MĂNG – PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 141: 2008 XI MĂNG POÓC LĂNG – PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC Portland cement – Methods of chemical analysis Lời nói đầu TCVN 141: 2008 thay thế cho TCVN 141 : 1998. TCVN 141: 2008 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. XI MĂNG POÓC LĂNG – PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC Portland cement – Methods of chemical analysis Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp phân tích hóa học cho các loại xi măng poóc lăng, clanhke xi măng poóc lăng. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho clanhke và xi măng poóc lăng chứa bari. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết […]

TCVN 141: 2008 XI MĂNG POÓC LĂNG – PHƯƠNG ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7711:2007 XI MĂNG POÓC LĂNG HỖN HỢP BỀN SULFAT Sulfate resistance blended portland cement Lời nói đầu TCVN 7711 : 2007 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC74 Xi măng – Vôi hoàn thiện trên cơ sở dự thảo đề nghị của Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. XI MĂNG POÓC LĂNG HỖN HỢP BỀN SULFAT Sulfate resistance blended portland cement Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sulfat. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm ban hành thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi […]

TCVN 7711:2007 XI MĂNG POÓC LĂNG HỖN HỢP BỀN SULFAT


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4315:2007 XỈ HẠT LÒ CAO DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT XI MĂNG Granulated blast furnace slag for cement production Lời nói đầu TCVN 4315:2007 thay thế TCVN 4315 : 1986. TCVN 4315:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC74 Xi măng – Vôi hoàn thiện trên cơ sở dự thảo của Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. XỈ HẠT LÒ CAO DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT XI MĂNG Granulated blast furnace slag for cement production Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng. Tài liệu viện dẫn TCVN 141 : 1998 Xi măng – Phương pháp phân tích hóa học. TCVN 2682 : 1999 Xi măng poóc lăng – Yêu cầu kỹ thuật. TCVN […]

TCVN 4315:2007 XỈ HẠT LÒ CAO DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6067:2004 XI MĂNG POÓC LĂNG BỀN SUN PHÁT – YÊU CẦU KỸ THUẬT Sulphate resisting portland cement – Technical requirements Lời nói đầu TCVN 6067 : 2004 thay thế cho TCVN 6067 : 1995. TCVN 6067 : 2004 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC74 Xi măng – Vôi hoàn thiện trên cơ sở dự thảo của Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.   XI MĂNG POÓC LĂNG BỀN SUN PHÁT – YÊU CẦU KỸ THUẬT Sulphate resisting portland cement – Technical requirements Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho xi măng poóc lăng bền sun phát sử dụng cho các công trình xây dựng trong môi trường xâm thực sun phát. Tài liệu viện dẫn TCVN 141 : 1998 […]

TCVN 6067:2004 XI MĂNG POÓC LĂNG BỀN SUN PHÁT – ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4030:2003 XI MĂNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ MỊN Cement – Test method for determination of fineness Lời nói đầu TCVN 4030 : 2003 thay thế cho TCVN 4030 – 85. TCVN 4030 : 2003 tương đương có sửa đổi so với EN 196-6: 1989. TCVN 4030 : 2003 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC74 Xi măng – vôi biên soạn, Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Lời giới thiệu TCVN 4030 : 2003 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC74 Xi măng – vôi xây dựng trên cơ sở chấp nhận EN 196-6 : 1989. Tuy nhiên, để đảm bảo điều kiện thí nghiệm phù hợp với điều kiện khí hậu và môi trường ở Việt Nam, TCVN 4030 : 2003 đã có một số sửa đổi so với EN […]

TCVN 4030:2003 XI MĂNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ ...


TCXDVN 308:2003 XI MĂNG POÓC LĂNG HỖN HỢP – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG PHỤ GIA KHOÁNG Portland blended cement – Method for determination of content of mineral admixture Phạm vi áp dụng: Phần I: Xi măng poóc lăng hỗn hợp – Phương pháp xác định hàm lượng phụ gia khoáng biết hợp phần ban đầu.           Quy trình này quy định phương pháp xác định hàm lượng phụ gia khoáng trong xi măng poóc lăng hỗn hợp khi biết hợp phần ban đầu. Phần II: Xi măng poóc lăng hỗn hợp – Phương pháp xác định hàm lượng phụ gia khoáng không biết hợp phần ban đầu.           Quy trình này quy định phương pháp xác định hàm lượng phụ gia khoáng trnog xi măng poóc lăng hỗn hợp khi không biết hợp phần ban đầu. Tiêu chuẩn trích dẫn TCVN 141:1998   Xi măng – Phương pháp phân […]

TCXDVN 308:2003 XI MĂNG POÓC LĂNG HỖN HỢP – ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4031:1985 XI MĂNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ DẺO TIÊU CHUẨN, THỜI GIAN ĐÔNG KẾT VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH THỂ TÍCH Cements – Method for determinatoin of standard workability setting time and volume stability Tiêu chuẩn này ban hành để thay thế TCVN 140: 1964, phần II và III. 1. Xác định độ dẻo tiêu chuẩn của hồ xi măng 1.1. Thiết bị Dụng cụ Vika Dụng cụ Vika (hình1) gồm một thanh chạy hình trụ bằng kim loại được di chuyển tự do qua lỗ trượt (2). Muốn giữ thanh chạy ở độ cao cần thiết thì vặn vít (3). Trên thanh chạy có gắn kim (4) để đo sự chuyển động của thanh chạy trên thước chia độ (5), gắn chặt vào giá. Mỗi vạch của thước dài 1mm. Khi xác định độ dẻo tiêu chuẩn của hồ xi măng thì gắn kim to (I =10 […]

TCVN 4031:1985 XI MĂNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4033:1995 XI MĂNG POÓC LĂNG PUZÔLAND – YÊU CẦU KĨ THUẬT   Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho loại xi măng puzôlan thông thường, điều chế bằng cách cùng nghiền mịn hỗn hợp clanke xi măng poóc lăng với phụ gia hoạt tính puzôlan và một lượng thạch cao cần thiết hoặc bằng cách trộn đều puzôlan đã nghiền mịn với xi măng poóc lăng. Tiêu chuẩn trích dẫn TCVN 4789 : 1989 Xi măng – Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu; TCVN 2682 : 1992 Xi măng poóc lăng -Yêu cầu kĩ thuật; TCVN 3735 : 1982 Phụ gia hoạt tính puzôlan; TCVN 141 : 1986 Ximăng -Phương pháp phân tích hoá học; TCVN 4029 : 1985 Xi măng -Yêu cầu chung về phương pháp thử cơ lí ; TCVN 4030 : 1985 Xi măng – Phương pháp […]

TCVN 4033:1995 XI MĂNG POÓC LĂNG PUZÔLAND – YÊU CẦU ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6017:1995 ISO 9597 – 89(E) XI MĂNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ – XÁC ĐỊNH THỜI GIAN ĐÔNG KẾT VÀ ĐỘ ỔN ĐỊNH Cements – Test methods – Determination of setting time and soundness   Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định thời gian đông kết và độ ổn định thể tích của xi măng. Tiêu chuẩn trích dẫn TCVN 6016: 1995, Xi măng – Phương pháp thử – Xác định độ bền. Nguyên tắc Thời gian đông kết được xác định bằng cách quan sát độ lún sâu của một kim loại hồ xi măng có độ dẻo tiêu chuẩn cho đến khi nó đạt được giá trị quy định. Độ ổn định thể tích, theo phương pháp Le Chatelier, được xác định bới sự nở thể tích của hồ xi măng có độ dẻo chuẩn, thông qua dịch […]

TCVN 6017:1995 XI MĂNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ – XÁC ...