Tiêu chuẩn, phương pháp thử vữa xây dựng

Tiêu chuẩn, phương pháp thử vữa xây dựng


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9339:2012 BÊ TÔNG VÀ VỮA XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH pH BẰNG MÁY ĐO pH Concrete and mortar – Method for determination of pH by pH meter       Lời nói đầu TCVN 9339:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 329:2004 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9339:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. BÊ TÔNG VÀ VỮA XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH pH […]

TCVN 9339:2012 BÊ TÔNG VÀ VỮA XÂY DỰNG – PHƯƠNG ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9028:2011 VỮA CHO BÊ TÔNG NHẸ Mortar for lightweight concrete Lời nói đầu TCVN 9028:2011do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, BộXây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   VỮA CHO BÊ TÔNG NHẸ Mortar for lightweight concrete 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho vữa trộn sẵn trên cơ sở chất kết dính vô cơ dùng làm vữa xây lớp mỏng và vữa trát cho khối xây sử dụng bê tông nhẹ, bao gồm gạch bê tông bọt, khí không chưng áp và gạch bê tông khí chưng áp. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi sử dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố […]

TCVN 9028:2011 – Vữa Cho Bê Tông Nhẹ


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3121-1: 2003 VỮA XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẦN 1: XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC HẠT CỐT LIỆU LỚN NHẤT Mortar for masonry – Test methods Part 1: Determination of maximum particle size of aggregate   Lời nói đầu TCVN 3121 : 2003 thay thế TCVN 3121 – 79 TCVN 3121 : 2003 các phần 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 27 và 18 được xây dựng trên cơ sở các phần tương ứng của EN 1015 : 2000 TCVN 3121 : 2003 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 71/SC3 Sản phẩm bê tông hoàn thiện trên cơ sở dự thảo của Viện Khoa học công nghệ Vật liệu xây dựng. Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt. Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.   Phạm vi áp dụng Tiêu […]

TCVN 3121-1: 2003 VỮA XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ ...