Tiêu chuẩn, phương pháp thử sơn, bitum, và vải địa kỹ thuật

Tiêu chuẩn, phương pháp thử sơn, bitum, và vải địa kỹ thuật


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9067-(1÷4) : 2012 TẤM TRẢI CHỐNG THẤM TRÊN CƠ SỞ BITUM BIẾN TÍNH – PHƯƠNG PHÁP THỬ Modified bituminous waterproofing membranes – Test methods Lời nói đầu TCVN 9067-1:2012 được xây dựng trên cơ sở ASTM D 2523-06, “Standard Practice for Testing Load-strain Properties of Roofing Membranes” (Quy trình kiểm tra đặc tính tải trọng biến dạng của tấm trải chống thấm). TCVN 9067-2:2012 được xây dựng trên cơ sở ASTM D 5635-04, “Standard Test Method for Dynamic Puncture Resistance of Roofing Membrane Specimens” (Quy trình phương pháp thử độ bền chọc thủng động của mẫu tấm trải chống thấm). TCVN 9067-3:2012 được xây dựng trên cơ sở ASTM D 5147-11, “Standard Test Methods for Sampling and Testing Modified Bituminous Sheet Material” (Quy trình phương pháp thử và đánh giá tấm trải bitum biến tính) TCVN 9067-4:2012 được xây dựng trên cơ sở ASTM D […]

TCVN 9067-(1÷4) : 2012 TẤM TRẢI CHỐNG THẤM TRÊN CƠ ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9067-2:2012 TẤM TRẢI CHỐNG THẤM TRÊN CƠ SỞ BITUM BIẾN TÍNH – PHƯƠNG PHÁP THỬ – PHẦN 2: XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN CHỌC THỦNG ĐỘNG Modified bituminous waterproofing membranes – Test methods – Part 2: Determination of dynamic puncture resistance Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ bền chọc thủng động của tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính được gia cường bằng sợi hữu cơ và/hoặc vô cơ. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản đã nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). […]

TCVN 9067-2:2012 TẤM TRẢI CHỐNG THẤM TRÊN CƠ SỞ BITUM ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9406 : 2012 SƠN – PHƯƠNG PHÁP KHÔNG PHÁ HỦY XÁC ĐỊNH CHIỀU DÀY MÀNG SƠN KHÔ Paint – Method for nondestructive determination of dry film thickness Lời nói đầu TCVN 9406 : 2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 352:2005 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9406 : 2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. SƠN – PHƯƠNG PHÁP KHÔNG PHÁ HỦY XÁC […]

TCVN 9406 : 2012 SƠN – PHƯƠNG PHÁP KHÔNG PHÁ ...TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9138:2012 VẢI ĐỊA KỸ THUẬT – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ CHỊU KÉO CỦA MỐI NỐI Geotextile – Test method for determination of joint tensile strength Lời nói đầu TCVN 9138:2012 được xây dựng trên cơ sở tham khảo ISO 10321 : 2008 – 04 – 15, Geotextiles – Tensile test for joints/seams by wide – width method và ASTM – D4884 – 09, Standard test method for strength sewn or thermally bonded seam of geotextiles. TCVN 9138:2012 do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. VẢI ĐỊA KỸ THUẬT – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ CHỊU KÉO CỦA MỐI NỐI Geotextile – Test method for determination of joint tensile strength 1 Phạm […]

TCVN 9138:2012 VẢI ĐỊA KỸ THUẬT – PHƯƠNG PHÁP XÁC ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9405:2012 SƠN TƯỜNG – SƠN NHŨ TƯƠNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN NHIỆT ẨM CỦA MÀNG SƠN Wall paints – Emulsion paints – Method for determination of resistance to damp heat Lời nói đầu TCVN 9405:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 341:2005 thành tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9405:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. SƠN TƯỜNG – SƠN NHŨ TƯƠNG […]

TCVN 9405:2012 Sơn tường – Sơn nhũ tương – Phương ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9274:2012 ASTM E 2302:2003 SƠN TÍN HIỆU GIAO THÔNG – PHƯƠNG PHÁP ĐO HỆ SỐ PHÁT SÁNG DƯỚI ÁNH SÁNG KHUẾCH TÁN BẰNG PHẢN XẠ KẾ CẦM TAY Standard Test Method for Measurement of the Luminance Coefficient Under Diffuse lllumination of Pavement Marking Materials Using a Portable Reflectometer Lời nói đầu TCVN 9274:2012 do Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải biên soạn, Bộ Giao thông vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường thẩm định. Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN 9274:2012 được xây dựng trên cơ sở hoàn toàn tương đương với ASTM E 2302:2003 (Reapproved 2008) (Standard Test Method for Measurement of the Luminance Coefficient Diffuse lllumination of Pavement Marking Materials Using a Portable Reflectometer) với sự cho phép của ASTM quốc tế, 100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, PA 19428, USA. Tiêu chuẩn […]

TCVN 9274:2012 SƠN TÍN HIỆU GIAO THÔNG – PHƯƠNG PHÁP ...TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9067-3:2012 TẤM TRẢI CHỐNG THẤM TRÊN CƠ SỞ BITUM BIẾN TÍNH – PHƯƠNG PHÁP THỬ – PHẦN 3: XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN NHIỆT Modified bituminous water proofing membranes – Test methods Part 3: Detemination of temperture stability      1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định độ bền nhiệt của tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính được gia cường bằng sợi hữu cơ và/hoặc sợi vô cơ.      2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm các sửa đổi, bổ sung (nếu […]

TCVN 9067-3:2012 TẤM TRẢI CHỐNG THẤM TRÊN CƠ SỞ BITUM ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9067-4:2012 TẤM TRẢI CHỐNG THẤM TRÊN CƠ SỞ BITUM BIẾN TÍNH – PHƯƠNG PHÁP THỬ – PHẦN 4: XÁC ĐỊNH ĐỘ THẤM NƯỚC DƯỚI ÁP LỰC THỦY TĨNH MOdified bituminous waterproofing membranes – Test methods Part 4: Detemination of water permeaility at hydrostatic pressure      1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ thấm nước dưới áp lực thủy tĩnh của tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính được gia cường bằng sợi hữu cơ và/hoặc sợi vô cơ.      2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 9067-1:2-12 Tấm trải […]

TCVN 9067-4:2012 TẤM TRẢI CHỐNG THẤM TRÊN CƠ SỞ BITUM ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5670:2007 ISO 1514:2004 SƠN VÀ VECNI – TẤM CHUẨN ĐỂ THỬ Paints and varnishes – Standard panels for testing   Lời nói đầu TCVN 5670 : 2007 thay thế cho TCVN 5670 : 1992. TCVN 5670 : 2007 hoàn toàn tương đương với ISO 1514 : 2004. TCVN 5670 : 2007 do Tiểu Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC35/SC9 Sơn và vecni – Phương pháp thử biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Đối với nhiều phương pháp thử sử dụng rộng rãi cho sơn và vecni, loại tấm thử và cách thức chuẩn bị cụ thể có thể ảnh hưởng đến các kết quả thử ở một mức độ đáng kể. Do đó tấm thử và qui trình chuẩn bị tấm thử trước khi sơn phải được tiêu […]

TCVN 5670:2007 – Sơn và vecni – Tấm chuẩn để ...TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6934 : 2001 SƠN TƯỜNG – SƠN NHŨ TƯƠNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Wall paints – Emulsion paints – Specification and test methods Lời nói đầu TCVN 6934 : 2001 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC35/SC2 “Vật liệu chống thấm” hoàn thiện trên cơ sở dự thảo của Viện Khoa học Công nghệ vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số […]

TCVN 6934 : 2001 SƠN TƯỜNG – SƠN NHŨ ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2094 : 1993 SƠN PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG MÀNG Paints- Method paint application Tiêu chuẩn này quy định cách chuẩn bị tấm mẫu, phương pháp gia công màng đối với các loại sơn. Kiểm tra và chuẩn bị mẫu thử Tiến hành theo TCVN 5669 – 1992 Tấm chuẩn để thử Tiến hành theo TCVN 5670 – 1992 Gia công màng Gia công màng trên mẫu chuẩn đã chuẩn bị theo TCVN 5670 – 1992 bằng phương pháp nhúng, rót, dùng chổi lông quét hoặc dùng máy để phun. Tiến hành chỉnh độ nhớt của sơn cần thử để đạt được độ đặc có thể quét được. Dùng chổi lông quét thành lớp mỏng và đều đặn trên nền. Đưa chổi lông nhanh và đều ngang dọc trên tấm mẫu. Gia công màng bằng máy phun. Tiến hành chỉnh độ nhớt của sơn cần thử […]

TCVN 2094 : 1993 SƠN PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG MÀNG


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2096:1993 SƠN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ KHÔ VÀ THỜI GIAN KHÔ Paints Method for determination of dry state and dry time Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại sơn và qui định phương pháp xác định độ khô và thời gian khô của màng sơn. Phân loại và định nghĩa Tiêu chuẩn này phân loại độ khô của màng sơn theo độ khô bề mặt, khô thấu cấp I và khô thấu cấp II. 1.1. Khô bề mặt Màng sơn được coi như đạt độ khô bề mặt khi các hạt cát khô có thể được quét nhẹ khỏi bề mặt màng mà không để lại khuyết tật trên đó.. Khoảng thời gian từ khi gia công màng lên tấm mẫu đến thời điểm màng đạt độ khô bề mặt gọi là thời gian khô bề mặt.. 1.2. Khô thấu Là trạng thái […]

TCVN 2096 :1993 SƠN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ KHÔ ...