Tiêu chuẩn, phương pháp thử kính, thuỷ tinh

Tiêu chuẩn, phương pháp thử kính, thuỷ tinh


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9171 : 2012 THỦY TINH VÀ CÁT ĐỂ SẢN XUẤT THỦY TINH – QUY ĐỊNH CHUNG TRONG PHÂN TÍCH HÓA HỌC Glass and Sands for glass manufacture – General rules for chemical analysis Lời nói đầu TCVN 9171:2012 được chuyển đổi từ TCXD 128:1985 và TCXD 136:1985 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết ban hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9171:2012 do Viện vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. THỦY TINH VÀ CÁT ĐỂ SẢN XUẤT THỦY TINH – […]

TCVN 9171 : 2012 THỦY TINH VÀ CÁT ĐỂ SẢN ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9172 : 2012 THỦY TINH KHÔNG MẦU – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SILIC DIOXIT Colorless glass – Test method for determination of silicon dioxide 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp phân tích hóa học hàm lượng silic dioxit trong thủy tinh thông dụng không mầu. 2. Tài liệu viện dẫn* Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm các bản sửa đổi (nếu có). TCVN 4851-1989 (ISO 3696:1987) Nước dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử. TCXD 136:1985 Thủy tinh – Cát để sản xuất thủy […]

TCVN 9172:2012 THỦY TINH KHÔNG MẦU – PHƯƠNG PHÁP XÁC ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9173 : 2012 THỦY TINH KHÔNG MẦU – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SUNFUA TRIOXIT Colorless glass – Test method for determination of sulfur trioxide          Lời nói đầu TCVN 9173:2012 được chuyển đổi từ TCXD 130:1985 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết ban hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9173:2012 do Viện vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. THỦY TINH KHÔNG MẦU – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SUNFUA TRIOXIT Colorless glass – Test method for determination […]

TCVN 9173:2012 THỦY TINH KHÔNG MẦU – PHƯƠNG PHÁP XÁC ...TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9178:2012 THỦY TINH MẦU – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SẮT OXIT Colour glass – Test method for determination of ferric oxide      Lời nói đầu TCVN 9178:2012 được chuyển đổi từ TCXD 137:1985 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết ban hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCNV 9178:2012 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. THỦY TINH MẦU – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SẮT OXIT Colour glass – Test method for determination of ferric oxide   1. Phạm […]

TCVN 9178:2012 THỦY TINH MẦU – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9182 : 2012 THỦY TINH MÀU – PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NIKEN OXIT Colour glass – Test method for determination of nickel oxide            Lời nói đầu TCVN 9182 : 2012 được chuyển đổi từ TCXD 141:1985 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết ban hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật TCVN 9182 : 2012 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. THỦY TINH MÀU – PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC XÁC ĐỊNH HÀM […]

TCVN 9182:2012 THỦY TINH MÀU – PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ...