Tiêu chuẩn, phương pháp thử gỗ và cửa

Tiêu chuẩn, phương pháp thử gỗ và cửa


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8574:2010 ISO 8375:2009 KẾT CẤU GỖ – GỖ GHÉP THANH BẰNG KEO – PHƯƠNG PHÁP THỬ XÁC ĐỊNH CÁC TÍNH CHẤT CƠ LÝ Timber structures – Glued laminated timber – Test methods for determination of physical and mechanical properties Lời nói đầu TCVN 8574:2010 hoàn toàn tương đương với ISO 8375:2009. TCVN 8574:2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC165 Gỗ kết cấu biên soạn, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bô Khoa học và Công nghệ công bố. KẾT CẤU GỖ – GỖ GHÉP THANH BẰNG KEO – PHƯƠNG PHÁP THỬ XÁC ĐỊNH CÁC TÍNH CHẤT CƠ LÝ Timber structures – Glued laminated timber – Test methods for determination of physical and mechanical properties 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định các phương pháp thử để xác định các giá trị đặc trưng sau đây […]

TCVN 8574:2010 KẾT CẤU GỖ – GỖ GHÉP THANH BẰNG ...