Tiêu chuẩn, phương pháp thử bê tông

Tiêu chuẩn, phương pháp thử bê tông


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9357:2012 BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ KHÔNG PHÁ HỦY – ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BÊ TÔNG BẰNG VẬN TỐC XUNG SIÊU ÂM Normal concrete – Nondestructive methods – Assessment of concrete quality using ultrasonic pulse velocity Lời nói đầu TCVN 9357:2012 được chuyển đổi từ TCXD 225:1998 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9357:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. BÊ […]

TCVN 9357:2012 BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ KHÔNG ...


 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9344:2012 KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP – ĐÁNH GIÁ ĐỘ BỀN CỦA CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU CHỊU UỐN TRÊN CÔNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM CHẤT TẢI TĨNH Reinforced concrete structures – Strength evaluation of flexural members in situ by static load test Lời nói đầu TCVN 9344:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 363:2006 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9344:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ […]

TCVN 9344:2012 KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP – ĐÁNH ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9338:2012 HỖN HỢP BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH THỜI GIAN ĐÔNG KẾT Heavyweight concrete mixtures – Determination of time of setting      Lời nói đầu TCVN 9338:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 376:2006 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9338:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. HỖN HỢP BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH THỜI GIAN ĐÔNG KẾT Heavyweight concrete mixtures – […]

TCVN 9338:2012 HỖN HỢP BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP ...TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9348:2012 BÊ TÔNG CỐT THÉP – KIỂM TRA KHẢ NĂNG CỐT THÉP BỊ ĂN MÒN – PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN THẾ Reinforced concrete – Determining corrosion activity of reinforcing steel – Potential method Lời nói đầu TCVN 9348:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 294:2003 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9348:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. BÊ TÔNG CỐT THÉP – KIỂM TRA […]

TCVN 9348:2012 BÊ TÔNG CỐT THÉP – KIỂM TRA KHẢ ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9347:2012 CẤU KIỆN BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP ĐÚC SẴN – PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM GIA TẢI ĐỂ ĐÁNH GIÁ ĐỘ BỀN, ĐỘ CỨNG VÀ KHẢ NĂNG CHỐNG NỨT Reinforced concrete and prefabricated concrete building products – Loading test method for assenssment of strengthe, rigidity and crack resistance     Lời nói đầu TCVN 9347:2012 chuyển đổi từ TCXDVN 274:2002 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9347:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng […]

TCVN 9347:2012 CẤU KIỆN BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9336:2012 BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SUNFAT Heavy concrete – Method for determination of sulfate content            Lời nói đầu TCVN 9336:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 329:2004 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9336:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SUNFAT Heavy concrete – Method for determination of […]

TCVN 9336:2012 BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ...TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8825:2011 PHỤ GIA KHOÁNG CHO BÊ TÔNG ĐẦM LĂN Mineral admixtures for roller-compacted concrete Lời nói đầu TCVN 8825:2011 được chuyển đổi từ TCXDVN 395:2007 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 8825:2011 do Hội Công nghiệp Bê tông Việt Nam biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. PHỤ GIA KHOÁNG CHO BÊ TÔNG ĐẦM LĂN Mineral admixtures for roller-compacted concrete Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho phụ gia khoáng để chế tạo bê tông đầm lăn. Tài liệu viện […]

TCVN 8825:2011 PHỤ GIA KHOÁNG CHO BÊ TÔNG ĐẦM ...


TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM    TCXDVN 162 : 2004 Biên soạn lần 1 Bê tông nặng – Phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nẩy Heavy Weight Concrete – Method of Determination of Compressive Strength by Rebound Hammer 1.      Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này dùng để xác định cường độ nén và độ đồng nhất của bê tông nặng trên cấu kiện và kết cấu công trình bằng súng bật nẩy loại N. Súng bật nẩy là phương pháp thí nghiệm gián tiếp: cường độ nén của bê tông được xác định thông qua việc xác định độ cứng (trị bật nẩy) của lớp bê tông bề mặt của kết cấu. Lựa chọn phương pháp thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCXD 239:2000. Không áp dụng tiêu chuẩn này trong các trường hợp sau: –        Giám định pháp lý kiểm tra chất lượng […]

TCXDVN 162:2004 BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ...


TCXD 307:2003 Bê tông nặng – Phương pháp xác định hàm lượng xi măng trong bê tông đã đóng rắn Heavy-weight Concrete – Method for Determination of Cement Content of Hardened  Concrete 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định gần đúng hàm lượng xi măng trong bê tông đã đóng rắn, áp dụng cho các loại bê tông nặng thông thường dùng xi măng Pooclăng và xi măng Pooclăng hỗn hợp. Tiêu chuẩn viện dẫn TCVN 3105 : 1993  Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng – Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử; TCVN 3115 : 1993 Bê tông nặng – Phương pháp xác định khối lượng thể tích; TCVN 4851 : 1989 Nước dùng để phân tích trong phòng thí  nghiệm; TCVN 4787: 1989 Xi măng – Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử; TCVN 141 […]

TCXD 307:2003 Bê tông nặng – Phương pháp xác định ...TCVN 3016 : 1993 Hỗn hợp bê tông nặng –  Phương pháp thử độ sụt Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử độ sụt của hỗn hợp bê tông nặng có tính dẻo và đủ độ dính kết. Tiêu chuẩn không áp dụng cho các loại hỗn hợp bê tông khô hoặc rời rạc.      Thiết bị thử Côn thử độ sụt với các thông số quy định trong bảng và hình vẽ. Thanh thép tròn trơn đường kính 16mm, dài 600mm hai đầu múp tròn. Phễu đổ hỗn hợp. Thước lá kim loại dài 80cm chính xác tới 0,5cm. 1.1.      Côn thử độ sụt là một khuôn hình nón cụt, được uốn hàn hoặc cán từ thép tôn dày tối thiểu  1,5mm.  Mặt  trong  của  côn  phải  nhẵn,  không  có  các  vết  nhô  của  đường  hàn hoặc đinh tán.      Lấy mẫu Lấy mẫu hỗn hợp bê […]

TCVN 3016 : 1993 Hỗn hợp bê tông nặng – ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3118:1993 BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ NÉN Heavyweight concrete – Method for determinatien of compressive strength Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định cường độ chịu nén của bê tông nặng. Thiết bị thử. Máy nén; Thước lá kim loại; Đệm truyền tải (sử dụng khí nén các nửa viên mẫu đầm sau khi uốn gẫy). 1.1 Máy nén được lắp đặt tại một vị trí cố định. Sau khi lắp, máy phải định kì l năm một lần hoặc sau mỗi lần sửa chữa được cơ quan đo lường Nhà nước kiểm tra và cấp giấy chứng thực hợp lệ. 1.2 Đệm truyền tải (hình 1) được làm bằng thép dày 20 ± 2mm có rãnh cách đều mẫu 30 ± 2mm. Phần truyền tải vào mẫu có kích thước bằng kích thước tiết diện của các […]

TCVN 3118:1993 BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3106 : 1993 HỖN HỢP BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỘ SỤT Heavyweight concrete compounds – Slump test Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử độ sụt của hỗn hợp bê tông nặng có tính dẻo và đủ độ dính kết. Tiêu chuẩn không áp dụng cho các loại hỗn hợp bê tông khô hoặc rời rạc. Thiết bị thử Côn thử độ sụt với các thông số quy định trong bảng và hình vẽ. Thanh thép tròn trơn đường kính 16mm, dài 600mm hai đầu múp tròn. Phễu đổ hỗn hợp. Thước lá kim loại dài 80cm chính xác tới 0,5cm. Côn thử độ sụt là một khuôn hình nón cụt, được uốn hàn hoặc cán từ thép tôn dày tối thiểu 1,5mm. Mặt trong của côn phải nhẵn, không có các vết nhô của đường hàn hoặc đinh tán. Lấy […]

TCVN 3106:1993 – HỖN HỢP BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG ...