Tiêu chuẩn chất lượng nước và phương pháp thử

Tiêu chuẩn chất lượng nước và phương pháp thử


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9158: 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – CÔNG TRÌNH THÁO NƯỚC – PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN KHÍ THỰC Hydraulic structures – Discharge structures – Calculation method for cavitation Lời nói đầu TCVN 9158: 2012 Công trình thủy lợi – Công trình tháo nước – Phương pháp tính toán khí thực, được chuyển đổi từ 14TCN 198 – 2006 Công trình thủy lợi – Các công trình tháo nước – Hướng dẫn tính toán khí thực, theo quy định tại khoản 1 điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a, khoản 1 điều 7 của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9158: 2012 do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật thủy […]

TCVN 9158: 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – CÔNG TRÌNH ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8184-6:2009 ISO 6107- 6:2004 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – THUẬT NGỮ – PHẦN 6 Water quality – Vocabulary – Part 6 A. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này định nghĩa các thuật ngữ sử dụng trong lĩnh vực cụ thể về mô tả đặc tính chất lượng nước. B. Thuật ngữ và định nghĩa 1. Sự phân hủy phi sinh học Sự phân hủy của một chất do các quá trình hóa học và lý học, ví dụ như sự thủy phân, quang phân, sự ôxy hóa và sự khử. 2. Sự amoni hóa Sự chuyển đổi các hợp chất chứa nitơ thành các ion amoni nhờ vi khuẩn 3. Sự phân hủy bùn kỵ khí Quá trình phân hủy bùn của vi khuẩn được kiểm soát trong các điều kiện yếm khí. CHÚ THÍCH: Sự phân hủy kỵ khí có thể được thực hiện ở nhiệt […]

TCVN 8184-6:2009 ISO 6107- 6:2004 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – THUẬT ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8184 – 7:2009 ISO 6107 – 7:2004 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – THUẬT NGỮ – PHẦN 7 Water quality – Vocabulary – Part 7 A. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này định nghĩa các thuật ngữ sử dụng trong các lĩnh vực nhất định về mô tả đặc tính chất lượng nước. B. Thuật ngữ và định nghĩa 1. Sự phân hủy bùn hiếu khí Quá trình sinh học, trong đó bùn hoạt hóa bậc một hoặc bùn lắng bị oxy hóa từng phần nhờ sự sục khí kéo dài, quá trình này về cơ bản được kết thúc bằng sự hô hấp nội sinh và sự hoạt động của các sinh vật ăn mồi 2. Tảo Nhóm lớn các sinh vật đơn hoặc đa bào, kể cả vi khuẩn được gọi là vi khuẩn tảo lam, thường chứa diệp lục hoặc các sắc tố khác. CHÚ THÍCH Tảo […]

TCVN 8184 – 7:2009 ISO 6107 – 7:2004 CHẤT LƯỢNG ...TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8184-1:2009 ISO 6107-1:2004 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – THUẬT NGỮ – PHẦN 1 Water quality – Vocabulary – Part 1 Lời nói đầu TCVN 8184-1:2009 thay thế TCVN 5980 : 1995 TCVN 8184-1:2009 hoàn toàn tương đương với ISO 6107-1 : 2004. TCVN 8184-1:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/ TC 147 Chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 8184, Chất lượng nước – Thuật ngữ gồm các tiêu chuẩn sau: –    TCVN 8184-1 : 2009 (ISO 6107-1:2004), Phần 1; –    TCVN 8184-2 : 2009 (ISO 6107-2 : 2006), Phần 2; –    TCVN 5982 : 1995 (ISO 6107-3 : 1993), Phần 3; –    TCVN 5983 : 1995 (ISO 6107-4 : 1993), Phần 4; –    TCVN 8184-5 : 2009    (ISO 6107-5    :    2004),    Phần   […]

TCVN 8184-1:2009 ISO 6107-1:2004 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8184 – 2:2009 ISO 6107 – 2:2006 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – THUẬT NGỮ – PHẦN 2 Water quality – Vocabulary – Part 2 Lời nói đầu TCVN 8184 – 2:2009 thay thế ISO 5981 : 1995 TCVN 8184 – 2:2009 hoàn toàn tương đương với ISO 6107-2 : 2006. TCVN 8184-2:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 147 Chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 8184, Chất lượng nước – Thuật ngữ gồm các tiêu chuẩn sau: – TCVN 8184-1 : 2009 (ISO 6107-1:2004), Phần 1; – TCVN 8184-2 : 2009 (ISO 6107-2 : 2006) , Phần 2; – TCVN 5982 : 1995 (ISO 6107-3 : 1993),Phần 3; – TCVN 5983 : 1995 (ISO 6107-4 : 1993), Phần 4; – TCVN 8184-5 […]

TCVN 8184 – 2:2009 ISO 6107 – 2:2006 CHẤT LƯỢNG ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8184 – 5:2009 ISO 6107 – 5:2004 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – THUẬT NGỮ – PHẦN 5 Water Quality – Vocabulary – Part 5 Lời nói đầu TCVN 8184 – 5:2009 thay thế TCVN 5984 : 1995 TCVN 8184 – 5:2009 hoàn toàn tương đương với ISO 6107-5 : 2004. TCVN 8184 – 5:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 147 Chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 8184, Chất lượng nước – Thuật ngữ gồm các tiêu chuẩn sau: – TCVN 8184-1 : 2009 (ISO 6107-1:2004), Phần 1; – TCVN 8184-2 : 2009 (ISO 6107-2 : 2006) , Phần 2; – TCVN 5982 : 1995 (ISO 6107-3 : 1993), Phần 3; – TCVN 5983 : 1995 (ISO 6107-4 : 1993), Phần 4; – TCVN 8184-5 […]

TCVN 8184 – 5:2009 ISO 6107 – 5:2004 CHẤT LƯỢNG ...TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8184 – 8:2009 ISO 6107 – 8:1993 WITH AMENDMENT 1: 2001 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – THUẬT NGỮ – PHẦN 8 Water quality – Vocabulary – Part 8 Lời nói đầu TCVN 8184 – 8:2009 thay thế TCVN 6488:1999 TCVN 8184 – 8:2009 hoàn toàn tương đương với ISO 6107-8:1993 và Sửa đổi 1:2001. TCVN 8184 – 8:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 147 Chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 8184, Chất lượng nước – Thuật ngữ gồm các tiêu chuẩn sau: – TCVN 8184-1:2009 (ISO 6107-1:2004), Phần 1; – TCVN 8184-2:2009 (ISO 6107-2:2006), Phần 2; – TCVN 5982:1995 (ISO 6107-3:1993), Phần 3; – TCVN 5983:1995 (ISO 6107-4:1993), Phần 4; – TCVN 8184-5:2009 (ISO 6107-5:2004), Phần 5; – TCVN 8184-6:2009 (ISO […]

TCVN 8184 – 8:2009 ISO 6107 – 8:1993 WITH AMENDMENT ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7872 : 2008 NƯỚC – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG AMONIAC – PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN CỰC CHỌN LỌC AMONIAC Water – Determination of ammonia content – Ammonia selective electrode method Lời nói đầu TCVN 7872 : 2008 được xây dựng trên cơ sở SMEWW “Standard methods for the examination of water and wastewater 4500-NH3 D Ammonia selective electrode method“ TCVN 7872 : 2008 do Tiểu Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC47/SC2 Hoá học – Phương pháp thử biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. NƯỚC – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG AMONIAC – PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN CỰC CHỌN LỌC AMONIAC Water – Determination of ammonia content – Ammonia selective electrode method   Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp điện cực màng chọn lọc amoniac xác định hàm lượng amoniac […]

TCVN 7872 : 2008 NƯỚC – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5502 : 2003 NƯỚC CẤP SINH HOẠT – YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG TCVN 5502: 2003 thay thế TCVN 5502: 1991 TCVN 5502 : 2003 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC47/SC 1 Sản phẩm hoá học biên soạn. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. NƯỚC CẤP SINH HOẠT – YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG Domestic supply water – Quality requirements 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định chất lượng đối với nước đã qua xử lý, sau hệ thống phân phối, dùng trong sinh hoạt. Sau đây gọi là nước cấp sinh hoạt. Tài liệu viện dẫn TCVN 5499 – 1995: Chất lượng nước – Phương pháp Uyncle (Winkler) – Xác định oxy hoà tan. TCVN 5991 – 1995 (ISO 5666-3: 1984) Chất lượng nước – Xác định thuỷ ngân […]

TCVN 5502 : 2003 NƯỚC CẤP SINH HOẠT – YÊU ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7222:2002 YÊU CẦU CHUNG VỀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT TẬP TRUNG General environmental requirements for central domestic (municipal) wastewater treatment plants      Lời nói đầu TCVN 7222: 2002 do Ban kĩ thuật Tiêu chuẩn TCVN / TC 147 “Chất lượng nước” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. YÊU CẦU CHUNG VỀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT TẬP TRUNG General environmental requirements for central domestic (municipal) wastewater treatment plants      1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu chung về môi trường đối với các trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung (sau đây viết là trạm xử lý). Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho các trạm xử lý nước thải […]

TCVN 7222:2002 YÊU CẦU CHUNG VỀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7221:2002 YÊU CẦU CHUNG VỀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP TẬP TRUNG General environmental requirements for central industrial wastewater treatment plants      Lời nói đầu TCVN 7221: 2002 do Ban kĩ thuật Tiêu chuẩn TCVN / TC 147 “Chất lượng nước” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. YÊU CẦU CHUNG VỀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP TẬP TRUNG General environmental requirements for central industrial wastewater treatment plants      1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu chung về môi trường đối với các trạm xử lý nước thải công nghiệp tập trung (sau đây viết là trạm xử lý). Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho các trạm xử lý nước thải công nghiệp […]

TCVN 7221:2002 YÊU CẦU CHUNG VỀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6772:2000 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – NƯỚC THẢI SINH HOẠT – GIỚI HẠN Ô NHIỄM CHO PHÉP Water quality – Domestic wastewater standards      1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng đối với nước thải của các loại cơ sở dịch vụ, cơ sở công cộng và chung cư nêu trong bảng 2 (sau đây gọi là nước thải sinh hoạt) khi thải vào các vùng nước quy định. Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho nước thải sinh hoạt tại các khu vực chưa có hệ thống thu gom, nước thải tập trung. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho nước thải công nghiệp như quy định trong TCVN 5945 – 1995.     2. Giới hạn ô nhiễm cho phép 2.1. Các thông số và nồng độ thành phần ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt khi thải ra các vùng nước quy […]

TCVN 6772:2000 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – NƯỚC THẢI SINH HOẠT ...