QUY CHUẨN XÂY DỰNG


DANH MỤC QUY CHUẨN VIỆT NAM VỀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG & GIAO THÔNG, MÔI TRƯỜNG, CƠ-ĐIỆN, PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY & AN TOÀN LAO ĐỘNG (Bắt buộc áp dụng – Cập nhật ngày 31/07/2018)   STT Ký hiệu quy chuẩn Tên quy chuẩn Cơ quan ban hành Số văn bản & ngày ban hành QUY CHUẨN VỀ XÂY DỰNG 1 Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam – Tập I Bộ Xây dựng 682/BXD-CSXD 14/12/1996 2 Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam – Tập II & III Bộ Xây dựng 439/BXD-CSXD 25/09/1997 3 Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình Bộ Xây dựng 47/1999/QĐ-BXD 21/12/1999 4 QCXDVN 01:2008/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng Bộ Xây dựng 04/2008/QĐ-BXD 03/04/2008 5 QCVN 02:2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng Bộ […]

Danh mục Quy chuẩn Việt Nam (1996-2018)


QCVN 17:2018/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT PHƯƠNG TIỆN QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI National technical regulations on the construction and installation of outdoor advertising facilities Lời nói đầu QCVN 17:2018/BXD do Viện Kiến trúc quốc gia biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 04 /TT-BXD ngày 20 tháng 5 năm 2018. QCVN 17:2018/BXD thay thế cho QCVN 17:2013/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 19/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013. Mục lục 1 QUY ĐỊNH CHUNG 1.1 Phạm vi điều chỉnh 1.2 Đối tượng áp dụng 1.3 Tài liệu viện dẫn 1.4 Giải thích từ ngữ 2 QUY ĐỊNH KỸ THUẬT 2.1 Nguyên tắc xây dựng, lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời 2.1.1 Nguyên tắc chung 2.1.2 Kết cấu 2.1.3 […]

QCVN 17:2018/BXD VỀ XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT PHƯƠNG TIỆN ...


QCVN 10:2014/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐẢM BẢO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TIẾP CẬN SỬ DỤNG National Technical Regulation on Construction for Disabled Access to Buildings and Facilities MỤC LỤC Lời nói đầu 1 QUY ĐỊNH CHUNG 1.1 Phạm vi điều chỉnh 1.2 ối tượng áp dụng 1.3 Tài liệu viện dẫn 1.4 Giải thích từ ngữ 2 QUY ĐỊNH KỸ THUẬT 2.1 Bãi đỗ xe và điểm chờ xe buýt 2.2 Đường vào công trình 2.3 Lối vào 2.4 Cửa 2.5 Thang máy 2.6 Các không gian công cộng trong công trình 2.7 Thoát nạn 2.8 Đường và hè phố 2.9 Dấu hiệu cảnh báo có thể nhận biết 2.10 Biển báo, biển chỉ dẫn 3 TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHỤ LỤC A Lời nói đầu QCVN 10:2014/BXD do Viện Kiến trúc Quốc gia biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi […]

QCVN 10:2014/BXD VỀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐẢM BẢO NGƯỜI ...QCVN 16: 2014/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VẬT LIỆU XÂY DỰNG National Technical Regulations on Products, Goods of Building Materials   MỤC LỤC Lời nói đầu Phần 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh 1.2. Đối tượng áp dụng 1.3. Giải thích từ ngữ 1.4. Quy định chung 1.5. Tài liệu viện dẫn PHẦN 2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT 2.1. Nhóm sản phẩm clanhke xi măng và xi măng 2.2. Nhóm sản phẩm kính xây dựng 2.3. Nhóm sản phẩm phụ gia cho xi măng, bê tông và vữa 2.4. Nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng chứa sợi vô cơ, sợi hữu cơ tổng hợp; sản phẩm nhôm và hợp kim nhôm định hình; ống nhựa polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) và sản phẩm trên cơ sở gỗ 2.5. Nhóm sản phẩm sơn, vật liệu chống thấm và vật […]

QCVN 16:2014/BXD VỀ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VẬT LIỆU XÂY ...


QCVN 18: 2014/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA AN TOÀN TRONG XÂY DỰNG National technical regulation on Safety in Construction    Lời nói đầu QCVN 18: 2014/BXD do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học Công nghệ thẩm định, Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số: 14/2014/TT-BXD ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.   QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN TRONG XÂY DỰNG National technical regulation on Safety in Constructions 1 Quy định chung 1.1 Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn này quy định những yêu cầu kỹ thuật an toàn trong xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị (sau đây gọi tắt là công trình xây dựng). Các yêu cầu về trang bị […]

QCVN 18: 2014/BXD VỀ AN TOÀN TRONG XÂY DỰNG


QCVN 52:2013/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT THÉP National Technical Regulation on Wastewater of Steel Industry Lời nói đầu QCVN 52:2013/BTNMT do Tổ soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường cho ngành công nghiệp sản xuất thép biên soạn, Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 32/2013/TT-BTNMT ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.   QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT THÉP National Technical Regulation on Wastewater of Steel Industry QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp sản xuất thép khi xả ra nguồn […]

QCVN 52:2013/BTNMT VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT THÉPQUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 09:2013/BXD VỀ CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ National Technical Regulation on Energy Efficiency Buildings Lời nói đầu QCVN 09:2013/BXD về “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả” do Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam soạn thảo, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Xây dựng ban hành theo Thông tư số 15 /2013/TT-BXD ngày 26 tháng 9 năm 2013. Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 09:2013/BXD thay thế Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam QCXDVN 09:2005 “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng có hiệu quả” được ban hành theo Quyết định số 40/2005/QĐ-BXD ngày 17/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 09:2013/BXD được sự tham gia nghiên cứu và góp ý của các chuyên gia quốc tế […]

QCVN 09:2013/BXD VỀ CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG SỬ DỤNG ...


QCVN 01 : 2013/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ YÊU CẦU THIẾT KẾ CỬA HÀNG XĂNG DẦU National technical regulation on design requirements for petrol filling stations Lời nói đầu: QCVN 01 : 2013/BCT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và được Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành theo Thông tư số 11/2013/TT-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2013. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ YÊU CẦU THIẾT KẾ CỬA HÀNG XĂNG DẦU National technical regulation on design requirements for petrol filling stations Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn này quy định những yêu cầu kỹ thuật cơ bản để thiết kế xây dựng mới, […]

QCVN 01 : 2013/BCT VỀ YÊU CẦU THIẾT KẾ CỬA ...


QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 03:2012/BXD VỀ NGUYÊN TẮC PHÂN LOẠI, PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ National Technical Regulation on Rules of Classifications and Grading of Civil and Industrial Buildings and Urban Infrastructures MỤC LỤC QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh 1.2. Đối tượng áp dụng 1.3. Xác định cấp công trình 1.4. Tài liệu viện dẫn 1.5. Giải thích từ ngữ QUI ĐỊNH KỸ THUẬT 2.1. Phân loại công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị 2.1.1. Nguyên tắc chung 2.1.2. Phân loại nhà ở 2.1.3. Phân loại nhà và công trình công cộng 2.1.4. Phân loại công trình công nghiệp 2.1.5. Phân loại công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị 2.2. Phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị 2.2.1 Nguyên […]

QCVN 03:2012/BXD VỀ NGUYÊN TẮC PHÂN LOẠI, PHÂN CẤP CÔNG ...QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 7 : 2011/BKHCN VỀ THÉP LÀM CỐT BÊ TÔNG National technical regulation on steel for the reinforcerment of concrete Lời nói đầu QCVN 7:2011/BKHCN do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép cốt bê tông biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số: 21/2011/TT-BKHCN ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THÉP LÀM CỐT BÊ TÔNG National technical regulation on steel for the reinforcerment of concrete QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn này quy định mức giới hạn của các yêu cầu kỹ thuật đối với các loại thép cốt bê tông, thép cốt bê tông dự ứng lực và thép cốt bê tông phủ epoxy (sau đây […]

QCVN 7 : 2011/BKHCN VỀ THÉP LÀM CỐT BÊ TÔNG


QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 16:2011/BXD VỀ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VẬT LIỆU XÂY DỰNG Vietnam Building Code: Products, Goods of Building Material    MỤC LỤC Mục lục …………………………………………………………………………….. Lời nói đầu ………………………………………………………………………… Phần 1: Nhóm sản phẩm clanhke xi măng và xi măng …………..………… Phần 2: Nhóm sản phẩm kính xây dựng ……………………………………… Phần 3: Nhóm sản phẩm phụ gia cho xi măng và bê tông ………………… Phần 4: Nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng chứa sợi vô cơ, sợi hữu cơ tổng hợp, sản phẩm hợp kim nhôm và sản phẩm trên cơ sở gỗ ………… Phần 5: Nhóm sản phẩm sơn, vật liệu chống thấm, vật liệu xảm khe …… Phần 6: Nhóm sản phẩm gạch ốp lát ……………….…………………………   Lời nói đầu QCVN 16:2011/BXD do Viện Vật liệu xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ & Môi trường trình duyệt và […]

QCVN 16:2011/BXD VỀ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VẬT LIỆU XÂY ...


QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 07:2010/BXD CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ Vietnam Building Code Urban Engineering Infrastructures LỜI NÓI ĐẦU Quy chuẩn QCVN 07:2010/BXD do Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam biên soạn với sự tham gia của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Xây dựng ban hành theo Thông tư số 02/TT-BXD ngày 05 tháng 02 năm 2010. Quy chuẩn QCVN 07:2010/BXD là kết quả hoạt động của ”Hợp phần phát triển bền vững môi trường trong các khu đô thị nghèo” (SDU) do Bộ Xây dựng chủ trì thực hiện trong khuôn khổ Chương trình hợp tác phát triển Việt Nam – Đan Mạch trong lĩnh vực môi trường (DCE). MỤC LỤC CHƯƠNG 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1.1        Phạm vi áp dụng 1.2        Các công trình hạ […]

QCVN 07:2010/BXD CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ ...