cấp thoát nước


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5673:2012 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – CẤP THOÁT NƯỚC BÊN TRONG – HỒ SƠ BẢN VẼ THI CÔNG System of building design documents – Water supply and sewerage – Working drawings Lời nói đầu TCVN 5673 : 2012 thay thế TCVN 5673 : 1992. TCVN 5673 : 2012 được chuyển đổi từ TCVN 5673 : 1992 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b), khoản 1, điều 6 Nghị định 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 5673 : 2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. […]

TCVN 5673:2012 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG ...