cáp thép


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5757 : 2009 ISO 2408 : 2004 CÁP THÉP SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH CHUNG – YÊU CẦU TỐI THIỂU Steel wire ropes for general purposes − Minimum requirements Lời nói đầu TCVN 5757 : 2009 thay thế TCVN 5757 : 1993. TCVN 5757 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 2408 : 2004. TCVN 5757 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 17 Thép biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. CÁP THÉP SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH CHUNG – YÊU CẦU TỐI THIỂU Steel wire ropes for general purposes − Minimum requirements Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu tối thiểu đối với việc sản xuất và thử nghiệm cáp bện bằng sợi thép sử dụng cho mục đích chung, […]

TCVN 5757 : 2009 CÁP THÉP SỬ DỤNG CHO MỤC ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5864 : 1995 THIẾT BỊ NÂNG – CÁP THÉP, TANG, RÒNG RỌC, XÍCH VÀ ĐĨA XÍCH – YÊU CẦU AN TOÀN: Lifting appliances – Wire ropes, drums, pulleys, chains and chain wheels – safety requirements. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại thiết bị nâng và quy định các yêu cầu an toàn đối với cáp thép, tang ròng rọc, xích và đĩa xích. Cáp thép 1.1. Cáp thép dùng trong thiết bị nâng nhất thiết phải có chứng từ kĩ thuật. 1.2. Cáp thép phải được chọn, tính toán và bố trí phù hợp với đặc tính và công dụng của chúng và phải tính đến chế độ làm việc của thiết bị nâng được phân loại theo TCVN 5862: 1995. 1.3. Chọn cáp 1.3.1. Tải trọng kéo đứt cáp Fo. Cáp được chọn phải có tải trọng kéo đứt đạt giá trị […]

TCVN 5864 : 1995 THIẾT BỊ NÂNG – CÁP THÉP, ...