cấp nước


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5294:1995 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – QUY TẮC LỰA CHỌN VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NGUỒN TẬP TRUNG CẤP NƯỚC UỐNG, NƯỚC SINH HOẠT Water quality – Principle for choice and quality assessment of water sources for drinking anđ used water supply. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định quy tắc lựa chọn và đánh giá chất lượng các nguồn cấp nước là được áp dụng cho các nguồn cấp nước tập trung đã sử dụng hoặc dự định sử dụng để cấp nước uống, nước sinh hoạt. Quy định chung 2.1. Trong việc cấp nước uống, nước sinh hoạt, các nguồn nước có chất lượng đáp ứng các yêu cầu vệ sinh về chất lượng nước uống được ưu tiên sử dụng. 2.2. Tính hữu dụng của các nguồn cấp nước uống, nước sinh hoạt được xác định trên cơ sở: – Tình […]

TCVN 5294:1995 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – QUY TẮC LỰA CHỌN ...