cần trục tự hành


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5208-2:2013 ISO 10972-2:2009 CẦN TRỤC – YÊU CẦU ĐỐI VỚI CƠ CẤU CÔNG TÁC – PHẦN 2: CẦN TRỤC TỰ HÀNH Cranes – Requirements for mechanisms – Part 2: Mobile cranes Lời nói đầu TCVN 5208-2:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 10972-2:2009. TCVN 5208-2:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 96 Cần cẩu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 5208 (ISO 10972), Cần trục – Yêu cầu đối với cơ cấu công tác gồm các phần sau: – TCVN 5208-1:2008 (ISO 10972-1:1994), Phần 1: Yêu cầu chung. – TCVN 5208-2:2013 (ISO 10972-2:2009), Phần 2: Cần trục tự hành. – TCVN 5208-3:2008 (ISO 10972-3:1999), Phần 3: Cần trục tháp. – TCVN 5208-4:2008 (ISO 10972-4:1998), Phần 4: Cần trục kiểu cần. – TCVN 5208-5:2008 (ISO […]

TCVN 5208-2:2013 ISO 10972-2:2009 CẦN TRỤC – YÊU CẦU ĐỐI ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8854-2:2011 ISO 7752-2:1985 WITH AMENDMENT 1 : 1986 CẦN TRỤC – SƠ ĐỒ VÀ ĐẶC TÍNH ĐIỀU KHIỂN – PHẦN 2: CẦN TRỤC TỰ HÀNH Cranes – Control layout and characteristics – Part 2: Mobile cranes Lời nói đầu TCVN 8854-2:2011 hoàn toàn tương đương với ISO 7752-2:1985 và Sửa đổi 1:1986 với những thay đổi biên tập cho phép. TCVN 8854-2:2011 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 96 Cần cẩu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ TCVN 8854 (ISO 7752), Cần trục – Sơ đồ và đặc tính điều khiển gồm các phần sau: – TCVN 8854-1:2011 (ISO 7752-1:2010), Phần 1: Nguyên tắc chung. – TCVN 8854-2:2011 (ISO 7752-2:1985), Phần 2: Cần trục tự hành. – TCVN 8854-3:2011 (ISO 7752-3:2010), Phần 3: Cần trục tháp. – […]

TCVN 8854-2:2011 ISO 7752-2:1985 CẦN TRỤC – SƠ ĐỒ VÀ ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8590-2:2010 ISO 4301-2:2009 CẦN TRỤC – PHÂN LOẠI THEO CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC – PHẦN 2: CẦN TRỤC TỰ HÀNH Cranes – Classification – Part 2: Mobile cranes Lời nói đầu TCVN 8590-2:2010 hoàn toàn tương đương với ISO 4301-2:2009. TCVN 8590-2:2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 96 Cần cẩu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ TCVN 8590 (ISO 4301), Cần trục – Phân loại theo chế độ làm việc gồm các phần sau: – TCVN 8590-1:2010 (ISO 4301-1:1986), Phần 1: Yêu cầu chung. – TCVN 8590-2:2010 (ISO 4301-2:2009), Phần 2: Cần trục tự hành. – TCVN 8590-3:2010 (ISO 4301-3:1993), Phần 3: Cần trục tháp. – TCVN 8590-4:2010 (ISO 4301-4:1989), Phần 4: Cần trục tay cần. – TCVN 8590-5:2010 (ISO 4301-5:1991), Phần 5: Cầu trục và […]

TCVN 8590-2:2010 ISO 4301-2:2009 CẦN TRỤC – PHÂN LOẠI THEO ...TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8242-2 : 2009 ISO 4306-2 : 1994 CẦN TRỤC – TỪ VỰNG – PHẦN 2: CẦN TRỤC TỰ HÀNH Cranes – Vocabulary – Part 2: Mobile cranes Lời nói đầu TCVN 8242-2 : 2009 hoàn toàn tương đương ISO 4306-2 : 1994. TCVN 8242-2 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 96 Cần cẩu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ TCVN 8242 (ISO 4306), Cần trục – Từ vựng gồm các phần sau: – TCVN 8242-1 : 2009 (ISO 4306-1 : 2007), Phần 1: Quy định chung. – TCVN 8242-2 : 2009 (ISO 4306-2 : 1994), Phần 2: Cần trục tự hành. – TCVN 8242-3 : 2009 (ISO 4306-3 : 2003), Phần 3: Cần trục tháp. – TCVN 8242-5 : 2009 (ISO 4306-5 : 2005), Phần […]

TCVN 8242-2 : 2009 ISO 4306-2 : 1994 CẦN TRỤC ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7167-2:2002 ISO 7296-2:1996 CẦN TRỤC – KÝ HIỆU BẰNG HÌNH VẼ – PHẦN 3: CẦN TRỤC TỰ HÀNH Cranes – graphical symbols – Part 3: Mobile General Lời nói đầu TCVN 7167-2:2002 hoàn toàn tương đương với ISO 7296-2:1996. TCVN 7167-2:2002 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 178 Thang máy, thang cuốn, băng tải chở người biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và […]

TCVN 7167-2:2002 CẦN TRỤC – KÝ HIỆU BẰNG HÌNH VẼ ...