cần trục tháp


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10202:2013 ISO 12485:1998 CẦN TRỤC THÁP – YÊU CẦU ỔN ĐỊNH Tower cranes – Stability requirements Lời nói đầu TCVN 10202:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 12485:1998. TCVN 10202:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 96 Cần cẩu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   CẦN TRỤC THÁP – YÊU CẦU ỔN ĐỊNH Tower cranes – Stability requirements Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các điều kiện phải đáp ứng khi kiểm tra xác nhận, bằng cách tính toán, độ ổn định của cần trục tháp, được định nghĩa trong TCVN 8242-3 (ISO 4306-3), là đối tượng bị lật và trôi, với giả thiết cần trục đứng trên bề mặt hoặc đường chạy cứng và chịu tải đồng nhất. Tài liệu viện dẫn Các […]

TCVN 10202:2013 ISO 12485:1998 CẦN TRỤC THÁP – YÊU CẦU ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10199-3:2013 ISO 9942-3:1999 CẦN TRỤC – NHÃN THÔNG TIN – PHẦN 3: CẦN TRỤC THÁP Cranes – Information labels – Part 3: Tower cranes Lời nói đầu TCVN 10199-3:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 9942-3:1999. TCVN 10199-3:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 96 Cần cẩu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 10199 (ISO 9942), Cần trục – Nhãn thông tin gồm các phần sau: – TCVN 10199-1:2013 (ISO 9942-1:1994), Phần 1: Yêu cầu chung. – TCVN 10199-3:2013 (ISO 9942-3:1999), Phần 3: Cần trục tháp. CẦN TRỤC – NHÃN THÔNG TIN – PHẦN 3: CẦN TRỤC THÁP Cranes – Information labels – Part 3: Tower cranes Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu tối thiểu liên quan đến […]

TCVN 10199-3:2013 ISO 9942-3:1999 CẦN TRỤC – NHÃN THÔNG TIN ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7761-3:2013 ISO 10245-3:2008 CẦN TRỤC – THIẾT BỊ GIỚI HẠN VÀ THIẾT BỊ CHỈ BÁO – PHẦN 3: CẦN TRỤC THÁP Cranes – Limiting and indicating devices – Part 3: Tower cranes Lời nói đầu TCVN 7761-3:2013 thay thế TCVN 7761-3:2007 (ISO 10245-3:1994). TCVN 7761-3:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 10245-3:2008. TCVN 7761-3:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 96 Cần cẩu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 7761 (ISO 10245), Thiết bị giới hạn và thiết bị chỉ báo gồm các phần sau: – TCVN 7761-1:2013 (ISO 10245-1:2008), Phần 1: Yêu cầu chung. – TCVN 7761-2:2007 (ISO 10245-2:1994), Phần 2: Cần trục di động. – TCVN 7761-3:2013 (ISO 10245-3:2008), Phần 3: Cần trục tháp. – TCVN 7761-4:2007 (ISO 10245-4:2004). Phần 4: Cần […]

TCVN 7761-3:2013 ISO 10245-3:2008 CẦN TRỤC – THIẾT BỊ GIỚI ...TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8854-3:2011 ISO 7752-3:2010 CẦN TRỤC – SƠ ĐỒ VÀ ĐẶC TÍNH ĐIỀU KHIỂN – PHẦN 5: CẦN TRỤC THÁP Cranes – Control layout and characteristics – Part 3: Tower cranes Lời nói đầu TCVN 8854-3:2011 hoàn toàn tương đương với ISO 7752-3:2010. TCVN 8854-3:2011 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 96 Cần cẩu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ TCVN 8854 (ISO 7752), Cần trục – Sơ đồ và đặc tính điều khiển gồm các phần sau: – TCVN 8854-1:2011 (ISO 7752-1:2010), Phần 1: Nguyên tắc chung. – TCVN 8854-2:2011 (ISO 7752-2:1985), Phần 2: Cần trục tự hành. – TCVN 8854-3:2011 (ISO 7752-3:2010), Phần 3: Cần trục tháp. – TCVN 8854-4:2011 (ISO 7752-4:1989), Phần 4: Cần trục tay cần. – TCVN 8854-5:2011 (ISO 7752-5:1985), Phần 5: Cầu […]

TCVN 8854-3:2011 ISO 7752-3:2010 CẦN TRỤC – SƠ ĐỒ VÀ ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8590-3 : 2010 ISO 4301-3 : 1993 CẦN TRỤC – PHÂN LOẠI THEO CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC – PHẦN 3: CẦN TRỤC THÁP Cranes – Classification – Part 3: Tower cranes Lời nói đầu TCVN 8590-3:2010 hoàn toàn tương đương với ISO 4301-3:1993. TCVN 8590-3:2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 96 Cần cẩu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ TCVN 8590 (ISO 4301), Cần trục – Phân loại theo chế độ làm việc gồm các phần sau: – TCVN 8590-1:2010 (ISO 4301-1:1986), Phần 1: Yêu cầu chung. – TCVN 8590-2:2010 (ISO 4301-2:2009), Phần 2: Cần trục tự hành. – TCVN 8590-3:2010 (ISO 4301-3:1993), Phần 3: Cần trục tháp. – TCVN 8590-4:2010 (ISO 4301-4:1989), Phần 4: Cần trục tay cần. – TCVN 8590-5:2010 (ISO 4301-5:1991), Phần 5: […]

TCVN 8590-3 : 2010 ISO 4301-3 : 1993 CẦN TRỤC ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8242-3:2009 ISO 4306-3:2003 CẦN TRỤC – TỪ VỰNG – PHẦN 3 – CẦN TRỤC THÁP Cranes- Vocabulary – Part 3: Tower cranes Lời nói đầu TCVN 8242-3:2009 do hoàn toàn tương đương với ISO 4306-3:2003 TCVN 8242-3:2009 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC 96 Cần cẩu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ khoa học và Công nghệ công bố. Bộ TCVN 8242 (ISO 4306), Cần trục – Từ vựng gồm các phần sau: – TCVN 8242-1:2009 (ISO 4306-1:2007), Phần 1: Quy định chung. – TCVN 8242-2:2009 (ISO 4306-2:1994), Phần 2: Cần trục tự hành. – TCVN 8242-3:2009 (ISO 4306-3:2003), Phần 3: Cần trục tháp. – TCVN 8242-5:2009 (ISO 4306-5:2005), Phần 5: Cầu trục và cổng trục. CẦN TRỤC – TỪ VỰNG – PHẦN 3 – CẦN TRỤC THÁP Cranes- Vocabulary – Part 3: Tower cranes […]

TCVN 8242-3:2009 ISO 4306-3:2003 CẦN TRỤC – TỪ VỰNG – ...TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5208-3 : 2008 ISO 10972-3 : 2003 CẦN TRỤC – YÊU CẦU ĐỐI VỚI CƠ CẤU CÔNG TÁC – PHẦN 3: CẦN TRỤC THÁP Cranes – Requirements for mechanisms – Part 3: Tower cranes Lời nói đầu TCVN 5208-3 : 2008 và TCVN 5208-1 : 2008, TCVN 5208-4 : 2008, TCVN 5208-5 : 2008 thay thế TCVN 5208 : 1990. TCVN 5208-3 : 2008 hoàn toàn tương đương với ISO 10972-3 : 2003. TCVN 5208-3 : 2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 96 Cần cẩu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 5208 (ISO 10972), Cần trục – Yêu cầu đối với cơ cấu công tác, gồm các phần sau: – TCVN 5208-1 : 2008 (ISO 10972-1 : 1998), Phần 1: Yêu cầu chung. […]

TCVN 5208-3 : 2008 ISO 10972-3 : 2003 CẦN TRỤC ...