cần trục tay cần


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8590-4:2010 ISO 4301-4:1989 CẦN TRỤC – PHÂN LOẠI THEO CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC – PHẦN 4: CẦN TRỤC TAY CẦN Cranes – Classification – Part 4: Jib cranes Lời nói đầu TCVN 8590-4:2010 hoàn toàn tương đương với ISO 4301-4:1989. TCVN 8590-4:2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 96 Cần cẩu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ TCVN 8590 (ISO 4301), Cần trục – Phân loại theo chế độ làm việc gồm các phần sau: – TCVN 8590-1:2010 (ISO 4301-1:1986), Phần 1: Yêu cầu chung. – TCVN 8590-2:2010 (ISO 4301-2:2009), Phần 2: Cần trục tự hành. – TCVN 8590-3:2010 (ISO 4301-3:1993), Phần 3: Cần trục tháp. – TCVN 8590-4:2010 (ISO 4301-4:1989), Phần 4: Cần trục tay cần. – TCVN 8590-5:2010 (ISO 4301-5:1991), Phần 5: Cầu trục và […]

TCVN 8590-4:2010 ISO 4301-4:1989 CẦN TRỤC – PHÂN LOẠI THEO ...