cần trục kiểu cần


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5208-4 : 2008 ISO 10972-4 : 2007 CẦN TRỤC – YÊU CẦU ĐỐI VỚI CƠ CẤU CÔNG TÁC – PHẦN 4: CẦN TRỤC KIỂU CẦN Cranes – Requirements for mechanisms – Part 4: Jib cranes Lời nói đầu TCVN 5208-4 : 2008 và TCVN 5208-1 : 2008, TCVN 5208-3 : 2008, TCVN 5208-5 : 2008 thay thế TCVN 5208 : 1990. TCVN 5208-4 : 2008 hoàn toàn tương đương với ISO 10972-4 : 2007. TCVN 5208-4 : 2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 96 Cần cẩu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 5208 (ISO 10972), Cần trục – Yêu cầu đối với cơ cấu công tác, gồm các phần sau: – TCVN 5208-1 : 2008 (ISO 10972-1 : 1998), Phần 1: Yêu cầu […]

TCVN 5208-4 : 2008 ISO 10972-4 : 2007 CẦN TRỤC ...


TCVN 5205-4:2008 ISO 8566-4:1998 CẦN TRỤC – CABIN – PHẦN 4: CẦN TRỤC KIỂU CẦN Cranes – Cabins – Part 4: Jib cranes   Lời nói đầu TCVN 5205-4:2008 và TCVN 5205-1:2008, TCVN 5205-2:2008, TCVN 5205-3:2008, TCVN 5205-5:2008 thay thế TCVN 5205:1990. TCVN 5205-4:2008 hoàn toàn tương đương với ISO 8566-4:1998. TCVN 5205-4:2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 96 Cần cẩu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 5205 (ISO 8566), Cần trục – Cabin, gồm các phần sau: – TCVN 5205-1:2008 (ISO 8566-1:1992), Phần 1: Yêu cầu chung. – TCVN 5205-2:2008 (ISO 8566-2:1995), Phần 2: Cần trục tự hành. – TCVN 5205-3:2008 (ISO 8566-3:1992), Phần 3: Cần trục tháp. – TCVN 5205-4:2008 (ISO 8566-4:1998), Phần 4: Cần trục kiểu cần. – TCVN 5205-5:2008 (ISO 8566-5:1992), Phần 5: Cầu […]

TCVN 5205-4:2008 ISO 8566-4:1998 CẦN TRỤC – CABIN – PHẦN ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7761-4 : 2007 ISO 10245-4 : 2004 CẦN TRỤC – CƠ CẤU HẠN CHẾ VÀ CƠ CẤU CHỈ BÁO – PHẦN 4: CẦN TRỤC KIỂU CẦN Cranes – Limiting and indicating devices – Part 4: Jib cranes Lời nói đầu TCVN 7761 -4 : 2007 hoàn toàn tương đương với ISO 10245-4 : 2004 và đính chính kỹ thuật 1 : 2006. TCVN 7761-4 : 2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 96 Cần cẩu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN 7761 gồm các tiêu chuẩn sau, với tên chung Cần trục – Cơ cấu hạn chế và cơ cấu chỉ báo TCVN 7761-1 : 2007 (ISO 10245-1 : 1994) Phần 1: Yêu cầu chung TCVN 7761-2 : 2007 (ISO 10245-2 : 1994) Phần 2: Cần trục di động […]

TCVN 7761-4 : 2007 ISO 10245-4 : 2004 CẦN TRỤC ...